برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1282 100 1

dawn

/ˈdɒn/ /dɔːn/

معنی: سپیده، اغاز، سپیده دم، فجر، سحر، سحرگاه، بامداد، اغاز شدن
معانی دیگر: پگاه، پیشتاب، شبگیر، غلس، (هنگام) طلوع آفتاب، آغاز (هر چیز)، شروع، سرآغاز، طلیعه، ظهور، پدیداری، عنفوان، شباب، (خورشید) دمیدن، سپیده زدن، سحر شدن، برآمدن (آفتاب)، تیغ کشیدن (آفتاب)، آغاز شدن، ظاهر شدن، پدیدار شدن، (معمولا با: on یا upon) پی بردن، آگاه شدن، اسم خاص مونث، طلوع

بررسی کلمه dawn

اسم ( noun )
(1) تعریف: the first daylight in the morning, or the time at which it occurs.
مترادف: cockcrow, daybreak, light, morn, morning, sunrise, sunup
متضاد: nightfall, sunset
مشابه: daylight, prime, twilight

(2) تعریف: the first appearance or beginning of something long-lasting.
مترادف: advent, birth
متضاد: end, twilight
مشابه: appearance, arrival, aurora, beginning, commencement, emergence, genesis, germ, inception, morning, onset, outset, rise, start

- The dawn of the new century.
[ترجمه ترگمان] سپیده‌دم قرن جدید
[ترجمه گوگل] سپیده دم قرن جدید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: dawns, dawning, dawned
(1) تعریف: to start to become light in the morning.
مشابه: begin, brighten, commence, lighten

- The day dawned bright and clear.
[ترجمه ترگمان] روز روشن و روشن بود
[ترجمه گوگل] روز روشن و روشن شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه dawn در جمله های نمونه

1. dawn verging into daylight
سحرگاهی که دارد روز روشن می‌شود

2. dawn chorus
(ادبی) آواز پگاهی پرندگان،سحرخوانی پرندگان

3. the dawn of the space age
سرآغاز عصر فضا

4. ever since the dawn of history, man has tried to fathom the universe
از بدو تاریخ تاکنون بشر کوشیده است که از دنیا سردر بیاورد.

5. he works from dawn to dusk, nor does he pause for rest
او از سحرگاه تا غروب کار می‌کند و برای استراحت هم مکث نمی‌کند.

6. we feasted until dawn
تا سحر سورچرانی کردیم.

7. at the crack of dawn
درست هنگام سحر

8. at the peep of dawn
در فلق،آغاز سحر

9. he gets up at dawn and chants religious songs
سحرگاه بیدار می‌شود و سرود مذهبی تلاوت می‌کند.

10. the fast lasted from dawn to dusk
روزه از سحر تا غروب ادامه داشت.

11. their jubilation lasted until dawn
جشن و سرور آنها تا پگاه طول کشید.

12. aunt turan gets up at dawn and says her namaz (offers her prayers)
عمه توران سپیده‌دم بلند می‌شود و نمازش را می‌خواند.

13. ...

مترادف dawn

سپیده (اسم)
albumen , dawn , protein
اغاز (اسم)
prime , inception , beginning , dawn , getaway , alpha , start , commencement , birth , aurora , authorship , outset , exordium , preface , instep , jump-off , lead-off , venue
سپیده دم (اسم)
dawn , daybreak , aurora , cockcrow , daydawn , dayspring
فجر (اسم)
dawn , aurora
سحر (اسم)
bewitchment , conjuration , dawn , charm , aurora , daydawn , dayspring , magic , witchcraft , enchantment , sorcery , black art , witchery , black magic , incantation , brightening , thaumaturgy , theurgy , wizardry
سحرگاه (اسم)
dawn , daybreak , daydawn , dayspring , early morning , morn
بامداد (اسم)
dawn , morning , daybreak , forenoon
اغاز شدن (فعل)
dawn , begin

معنی عبارات مرتبط با dawn به فارسی

(ادبی) آواز پگاهی پرندگان، سحرخوانی پرندگان
(گیاه شناسی) سیکویای چینی (metasequoia galyptostroboides)
صاعقه، رستاخیز
طلوع فجر

معنی dawn در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] سپیده دم نور ضعیفی که مناطق مختلف زمین را قبل از طلوع خورشید روشن می کند
[سینما] روش داؤن [در فیلمبرداری نماهای شیشه ای ]
[زمین شناسی] سنگ طلوع ، ائولیت

معنی کلمه dawn به انگلیسی

dawn
• sunrise; appearance
• become light; begin, start; become clear; start to understand
• dawn is the time of day when light first appears in the sky, before the sun rises.
• when a day dawns, the sky grows light after the night.
• the dawn of a period of time or a situation is the beginning of it; a literary use.
• if something is dawning, it is beginning to develop or appear; a literary use.
• if a fact or idea dawns on you or dawns upon you, you realize it.
dawn broke
• the day broke, the sun began to rise
dawn chorus
• the dawn chorus is the singing of birds at dawn.
dawn on
• begin to understand; come to mind
dawn on someone
• occur to someone, come to someone's mind (i.e. thought, idea, understanding)
at dawn
• at sunrise, at the first light of day
at the crack of dawn
• at the very beginning of dawn, right during sunrise, at daybreak
before dawn
• before the sunrise, before the sun comes up, before the first light of day
break of dawn
• sunrise, first light of day, early morning
crack of dawn
• first rise of the sun, the top of the morning
flush of dawn
• early light of morning
from dusk till dawn
• all day long, throughout the day, from sunrise to sunset
till dawn
• until the early hours of the morning, throughout the night

dawn را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امید امیدی
سپیده دمان
Zahra
پیدایش
پورمنصور
آشکار
MEHRNUSH
sunrise
bita
very early
Sunfower
فهمیدن، به ذهن کسی رسیدن و خطور کردن، متوجهه شدن،
محسن❤️رضوي❤️ستاره
دلهره
Miss you دلم برات تنگ ميشه
Sad and upset
غمگين و ناراحت
نونا
طلوع افتاب- سپیده دم
A
سپیده دم،بامداد
A
سپیده دم،بامداد
متین خدائی
سپیده دم، حصر
the early morning
Matin
سپیده دم
حسن
خُروس خون. صبح الطلوع.تیغ آفتاب
میثم علیزاده
سپیده دم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dawn
کلمه : dawn
املای فارسی : دان
اشتباه تایپی : یشصد
عکس dawn : در گوگل

آیا معنی dawn مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )