برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1350 100 1

day after day


دایما، یک روز پس از روز دیگر

واژه day after day در جمله های نمونه

1. They lolled and lolloped about day after day.
[ترجمه ترگمان]هر روز بعد از ظهر به آنجا می‌رفتند و می‌نشستند
[ترجمه گوگل]آنها از روز و روز درهم و برهم زدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She sat in the house day after day, pining for her lover.
[ترجمه ترگمان]فردای آن روز در خانه نشسته بود و به دنبال معشوق خود می‌گشت
[ترجمه گوگل]او در خانه روزی روزگاری نشسته و عاشقش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The same problems keep coming up day after day.
[ترجمه ترگمان]مشکلات مشابهی در روز بعد از روز به وجود می‌آیند
[ترجمه گوگل]مشکلات مشابه روز به روز در حال افزایش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He continued the work day after day.
[ترجمه ترگمان]او روز بعد به کار خود ادامه داد
[ترجمه گوگل]او روز کار را روز بعد ادامه داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه day after day به انگلیسی

day after day
• every day, each day
day after day and year after year
• endlessly, without pause

day after day را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نگین
هر روز،همه روزه
منا جهانبخشی
روز به روز
عباس محمدی
یکی پس از دیگری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی day after day
کلمه : day after day
املای فارسی : دی‌ افتر
اشتباه تایپی : یشغ شبفثق یشغ
عکس day after day : در گوگل

آیا معنی day after day مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )