برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1280 100 1

day after day


دایما، یک روز پس از روز دیگر

واژه day after day در جمله های نمونه

1. They lolled and lolloped about day after day.
[ترجمه ترگمان]هر روز بعد از ظهر به آنجا می‌رفتند و می‌نشستند
[ترجمه گوگل]آنها از روز و روز درهم و برهم زدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She sat in the house day after day, pining for her lover.
[ترجمه ترگمان]فردای آن روز در خانه نشسته بود و به دنبال معشوق خود می‌گشت
[ترجمه گوگل]او در خانه روزی روزگاری نشسته و عاشقش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The same problems keep coming up day after day.
[ترجمه ترگمان]مشکلات مشابهی در روز بعد از روز به وجود می‌آیند
[ترجمه گوگل]مشکلات مشابه روز به روز در حال افزایش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He continued the work day after day.
[ترجمه ترگمان]او روز بعد به کار خود ادامه داد
[ترجمه گوگل]او روز کار را روز بعد ادامه داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه day after day به انگلیسی

day after day
• every day, each day
day after day and year after year
• endlessly, without pause

day after day را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نگین
هر روز،همه روزه
منا جهانبخشی
روز به روز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی day after day
کلمه : day after day
املای فارسی : دی‌ افتر
اشتباه تایپی : یشغ شبفثق یشغ
عکس day after day : در گوگل

آیا معنی day after day مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )