برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1287 100 1

defender

/dəˈfen.dər/ /dəˈfen.dər/

معنی: پدافندگر، شفیع
معانی دیگر: مدافع

بررسی کلمه defender

اسم ( noun )
(1) تعریف: someone who believes in and supports a person, plan, idea, or the like.

- Martin Luther King, Jr. was a prominent defender of freedom.
[ترجمه ترگمان] مارتین لوتر کینگ پسر مدافع برجسته آزادی بود
[ترجمه گوگل] مارتین لوتر کینگ، جونیور، مدافع برجسته آزادی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: someone or something that guards or protects a person, place, or thing from attack.

(3) تعریف: in sports, someone whose role is to prevent the opposing team from scoring points.

(4) تعریف: an attorney who defends persons accused of crimes, esp. those who are unable to pay for a lawyer; public defender.

واژه defender در جمله های نمونه

1. a passionate defender of women's rights
مدافع پرشور حقوق زنان

2. He gained a reputation as being a staunch defender/supporter of civil rights.
[ترجمه ترگمان]او به عنوان یک مدافع وفادار و حامی حقوق مدنی شهرتی به دست آورد
[ترجمه گوگل]وی شهرت خود را به عنوان یک مدافع مدافع / مدافع حقوق مدنی به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's his fourth season as an Arsenal defender.
[ترجمه ترگمان]این چهارمین فصل او به عنوان مدافع آرسنال است
[ترجمه گوگل]فصل چهارمش به عنوان مدافع آرسنال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Simon's a defender, but I always play in midfield.
[ترجمه ترگمان]سیمون یک مدافع است، اما من همیشه در midfield بازی می‌کنم
[ترجمه گوگل]سیمون یک مدافع است، اما من همیشه در میانه میدان بازی میکنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The defender argued down the prosecutor at the court.
[ترجمه ترگمان]مدافع عنوان دادستان را در دادگاه مطرح کرد ...

مترادف defender

پدافندگر (اسم)
defender
شفیع (اسم)
intercessor , defender , paraclete

معنی عبارات مرتبط با defender به فارسی

(حقوق) وکیل تسخیری، وکیل تسخیری

معنی defender در دیکشنری تخصصی

defender
[فوتبال] مدافع
[فوتبال] پشت دفاع
[فوتبال] مدافع مرکزی
[فوتبال] فریب با اشتباه مدافع
[فوتبال] آخرین مدافع
[حقوق] وکیل تسخیری
[فوتبال] مدافع دوم

معنی کلمه defender به انگلیسی

defender
• protector; person who protects a place against attack; one who defends; vindicator; player positioned in the defensive end of the field, defensive player (sports)
• if someone is a defender of a particular idea, belief, or person that has been criticized, they argue or act in support of that idea, belief, or person.
• a defender in a game such as football or hockey is a player whose main task is to try and stop the other side scoring.
public defender
• lawyer chosen by the court to defend an accused person who cannot pay for a private lawyer in a criminal case

defender را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
حامی، پشتیبان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی defender
کلمه : defender
املای فارسی : مدافع
اشتباه تایپی : یثبثدیثق
عکس defender : در گوگل

آیا معنی defender مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )