برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1278 100 1

defense lawyer

واژه defense lawyer در جمله های نمونه

1. A good defense lawyer has an intricate network.
[ترجمه ترگمان]یک وکیل دفاعی خوب یک شبکه پیچیده دارد
[ترجمه گوگل]یک وکیل مدافع خوب یک شبکه پیچیده دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. That is a sentiment echoed by criminal defense lawyer William Habern of Riverside, who specializes in state and federal parole cases.
[ترجمه ترگمان]این احساسی است که توسط وکیل دفاع جنایی ویلیام Habern از \"ریورساید\" مطرح می‌شود که در شرایط آزادی مشروط دولت و دولت فدرال متخصص است
[ترجمه گوگل]این یک احساس است که توسط وکیل مدافع جنایی ویلیام هابرن از ریورساید، که متخصص در پرونده های امتحانی دولتی و فدرال است، تکیه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. So is Dennis Natali, the politically connected defense lawyer murdered gangland-style in 199
[ترجمه ترگمان]بنابراین دنیس Natali، وکیل مدافعان سیاسی که به لحاظ سیاسی به قتل رسیده، در ۱۹۹ فرد به قتل رسید
[ترجمه گوگل]بنابراین دنیس ناتالی، وکیل مدافع سیاسی متصل است که در سال 199 به قتل رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Defense lawyer Charles Grieshammer said he was not surpris ...

معنی کلمه defense lawyer به انگلیسی

defense lawyer
• defense attorney, defendant's lawyer (law)

defense lawyer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
وکیل مدافع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی defense lawyer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )