برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1315 100 1

despicable

/ˌdɪˈspɪkəbl̩/ /dɪˈspɪkəbl̩/

معنی: خوار، پست، مطرود، زبون، نکوهش پذیر
معانی دیگر: نفرت انگیز، بیزار کننده، بیزارگر، (بسیار) ناپسند، آریغ انگیز، (بسیار) ناستوده، سفله، مذموم

واژه despicable در جمله های نمونه

1. From beginning to end his conduct had been despicable and wicked.
[ترجمه ترگمان]از آغاز تا پایان رفتار او زشت و شریر بود
[ترجمه گوگل]از ابتدا تا انتها رفتار او شوم و شریرانه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It was despicable of her to lie about her friend.
[ترجمه ترگمان]از او نفرت داشت که در مورد دوستش دروغ بگوید
[ترجمه گوگل]از او خواسته بود که در مورد دوستش دروغ بگوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's despicable the way he treats those kids.
[ترجمه saye] طرز رفتار او با بچه ها نفرت انگیز است.
|
[ترجمه ترگمان]این طرز رفتار او با بچه‌ها است
[ترجمه گوگل]این شیوه رفتار کردن با این بچه ها را خنثی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It was an absolutely despicable thing to do.
...

مترادف despicable

خوار (صفت)
abject , contemptible , debased , degraded , despicable , abused , wretched , hangdog
پست (صفت)
humble , abject , base , ignoble , vile , poor , mean , contemptible , despicable , inferior , lowly , slight , small , little , subservient , base-born , brutish , infamous , villainous , vulgar , caddish , shoddy , bathetic , pimping , low , brummagem , cheap , menial , lousy , currish , sordid , dishonorable , runty , servile , footy , wretched , poky , hokey-pokey , lowborn , ungenerous , lowbred , low-level , shabby , picayune , pint-size , pint-sized , scurvy , snippy , third-rate
مطرود (صفت)
despicable , outcast , banished , rejected , expelled , thrown , cast , expeled , outcaste
زبون (صفت)
humble , despicable
نکوهش پذیر (صفت)
despicable

معنی کلمه despicable به انگلیسی

despicable
• contemptible, nasty, abominable
• a despicable person or action is extremely nasty or evil.
despicable crime
• contemptible offense, loathsome act, wicked deed
despicable murder
• contemptible murder, loathsome killing

despicable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

setayesh
شرور
...
شگفت انگیز
امیررضا
بد و زننده و شیطنت امیز
معصومه
تحقیر
یوسف صابری
انزجار آور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی despicable
کلمه : despicable
املای فارسی : دسپیکبل
اشتباه تایپی : یثسحهزشذمث
عکس despicable : در گوگل

آیا معنی despicable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )