برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1283 100 1

dumb

/ˈdəm/ /dʌm/

معنی: بی صدا، کند ذهن، گنگ، لال، بی کله، زبان بسته، بی معنی، خفه کردن، لال کردن، خاموش کردن
معانی دیگر: صامت، بی حرف، (از شدت ترس یا غم و غیره) زبان بند شدن، بی آوا، معیوب، ناقص، آهومند، (عامیانه) احمق، بی شعور، ابله، هالو، پخمه، احمقانه، ساکت، خاموش، کم حرف

واژه dumb در جمله های نمونه

1. dumb grief
حزن بی سرو صدا

2. a dumb advice
پند نابخردانه

3. a dumb animal
حیوان زبان بسته

4. a dumb barge
کرجی از راه افتاده

5. a dumb lighter
فندک خراب

6. remain dumb and write no more poems
بی‌سخن بمان و دیگر شعر ننویس.

7. strike dumb
هاج و واج کردن،شگفت زده کردن

8. she played dumb
خودش را به خریت زد.

9. i was struck dumb with amazement
از شدت تعجب زبانم بند آمد.

10. to be struck dumb
متحیر شدن

11. he was deaf and dumb
او کر و لال بود.

12. my sorrow shall be dumb
سوگ من بی‌صدا خواهد بود.

13. Being deaf and dumb makes communication very difficult.
[ترجمه ترگمان]ناشنوا و گنگ بودن باعث می‌شود که ارتباط بسیار دشوار شود
[ترجمه گوگل]ناشنوایی و گنگ باعث ارتباط بسیار دشوار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف dumb

بی صدا (صفت)
dumb , quiet , silent , mute , atonic , noiseless , whist , consonantal , surd , soundless , voiceless
کند ذهن (صفت)
dumb , dimwitted , stupid , beef-brained , imbecile , obtuse , retardate , slow-witted
گنگ (صفت)
dumb , mute , unvocal , whist , speechless , surd , inexpressive , incommensurable , tongueless , voiceless
لال (صفت)
dumb , mute , speechless
بی کله (صفت)
dumb , imbecile
زبان بسته (صفت)
dumb
بی معنی (صفت)
absurd , irrational , meaningless , pointless , senseless , vacuous , dumb , inept , witless , unmeaning , frothy , insensate
خفه کردن (فعل)
dumb , throttle , silence , choke , asphyxiate , stifle , strangle , smother , thug , squash , burke , scrag , shush , string up
لال کردن (فعل)
dumb , dumbfound , dumfound
خاموش کردن (فعل)
snub , out , dumb , stanch , silence , quench , stifle , smother , extinguish , muffle , put out , hush , make silent , slake , snub out , suffocate

معنی عبارات مرتبط با dumb به فارسی

نوبه دزده
کرجی بی بادبان یابی موتور
میله اهنی دوسرگلوله داربرای ورزش
مشنگ و منگل
اطاق بی روزنه
زبان حال، زبان بی زبانی
(در اصل) بخشی از نمایش که به صورت صامت اجرا می شد، پانتومیم، سابقا نمایش صامت وبدون حرف، نمایش با اشاره وحرکات
قفسه ای که طاقچه های گردنده دارد، اسباب برای بالابردن ظروف
چاهی که برای کشیدن ابهای روی زمین کنده میشود
(ناپسند) کر و لال (بیشتر می گویند: deaf-mute)
هاج و واج کردن، شگفت زده کردن

معنی کلمه dumb به انگلیسی

dumb
• mute, unable to speak; temporarily unable to speak, speechless; stupid, slow
• cause to be dumb; make someone speechless
• mute person, someone who is unable to speak; people who are unable to speak
• someone who is dumb is completely unable to speak.
• if someone is dumb on a particular occasion, they cannot speak because they are angry, shocked, or surprised.
• dumb also means stupid; an informal use.
dumb bell
• small weight for developing arm strength; stupid person (slang)
dumb down
• (slang) simplify complex information to make it more easily understandable, lower the intellectual level of something (such as a book)
dumb piano
• small dumb keyboard that pianists use for exercising the fingers
dumb show
• pantomime, mime show, show with bodily gestures only
dumb terminal
• computer that is connected to a network and is unable to independently process data
dumb waiter
• a dumb waiter is a lift used to carry things, such as food or dishes, from one floor of a building to another.
deaf and dumb
• unable to hear or speak (generally of a person)
deaf dumb
• unable to hear or speak
sing dumb
• keep quiet, remain silent
was struck dumb
• was amazed, was astounded

dumb را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین مظاهری
احمقانه
فاطمه اختر دختر عمو جانم♥️
Dumb girl
Bring me your clothes
دختر خنگ
لباس جشنتم برام بيار
🖤
بی عقل
محبتانه 🌚😂
گنگ
شهاب
بی عقلی- کار احمقانه
طرفدار دو آتیشه ی داش نولاو
اسکول
NeginNk
کله خر
خنگ
🙃🙃🙃🙃
ناتوانی در امر صحبت کردن
محدثه فرومدی
1 ابلهانه، نابخردانه
2 تصادفی
منا جهانبخشی
آدم نفهم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dumb
کلمه : dumb
املای فارسی : دمب
اشتباه تایپی : یعئذ
عکس dumb : در گوگل

آیا معنی dumb مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )