برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1355 100 1

dyspeptic

/dɪsˈpeptɪk/ /dɪsˈpeptɪk/

معنی: بد خلق، غمگین، دارای اختلال هاضمه، بد گوار
معانی دیگر: ترشرو، غرغرو، وابسته به بدگواری، دچار بدگواری (یا سو هاضمه)، موجب بدگواری، دشگواری آور

واژه dyspeptic در جمله های نمونه

1. a dyspeptic old man
پیرمرد کژخلق

2. We can therefore discount his dyspeptic remarks about Coleridge being an apostate.
[ترجمه ترگمان]بنابراین ما می‌توانیم نکات مربوط به سو هاضمه او در مورد اینکه او مرتد شده را تخفیف دهیم
[ترجمه گوگل]بنابراین، ما می توانیم نظرات خود را در مورد Coleridge که معصوم است، تخفیف دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Below, in the dyspeptic belly of the city, the subway platform was twenty degrees hotter still.
[ترجمه ترگمان]در پایین، در شکم dyspeptic شهر، سکوی مترو بیست درجه گرم‌تر بود
[ترجمه گوگل]در پایین، در شکم نارسایی شهر، پلت فرم مترو در 20 درجه گرمتر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Dyspeptic Patients With Visceral Hypersensitivity : Sensitisation of Pain Specific or Multimodal Pathways?
[ترجمه ترگمان]dyspeptic بیماران مبتلا به Visceral Hypersensitivity: sensitisation از مسیرهای Pain یا multimodal؟
[ترجمه گوگل]بیماران دیسپپتید با حساسیت بیش از حد احشاء: حساسیت مسیرهای خاص یا چندمتغالی درد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف dyspeptic

بد خلق (صفت)
grumpy , moody , bad-tempered , choleric , grouchy , ornery , cantankerous , dyspeptic , capernoited , gruff , ill-natured , ill-tempered
غمگین (صفت)
depressed , grave , down , cheerless , heartsick , sad , dyspeptic , care-worn , sorrowful , sorry , woeful , heartsore , heavy-hearted , melancholic , tristful
دارای اختلال هاضمه (صفت)
dyspeptic
بد گوار (صفت)
dyspeptic , indigestible

معنی عبارات مرتبط با dyspeptic به فارسی

نشانه های بدگواری

معنی کلمه dyspeptic به انگلیسی

dyspeptic
• one who suffers from indigestion
• subject to indigestion
• someone who is dyspeptic is suffering from indigestion or often suffers from it; a formal word.

dyspeptic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
ناگوار، تندخويانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dyspeptic
کلمه : dyspeptic
املای فارسی : دیسپپتیک
اشتباه تایپی : یغسحثحفهز
عکس dyspeptic : در گوگل

آیا معنی dyspeptic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )