برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1288 100 1

Ebonics

واژه Ebonics در جمله های نمونه

1. Even among all of the confusion over Ebonics, the Oakland school board has performed a service.
[ترجمه ترگمان]حتی در میان شلوغی بیش از حد Ebonics، هییت مدیره او کلند خدمتی انجام داده‌است
[ترجمه گوگل]حتی در میان همه غم و اندوه در مورد Ebonics، هیئت مدرسه Oakland ارائه خدمات است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Another important dialect is spoken by many African Americans. Sometimes this dialect is called "Ebonics, " but linguists call it "African-American English.
[ترجمه ترگمان]یک گویش مهم دیگر توسط بسیاری از آمریکایی‌ها آفریقایی صحبت می‌شود گاهی این گویش \"Ebonics\" نام دارد اما زبان شناسان آن را انگلیسی آمریکایی - آمریکایی می‌نامند
[ترجمه گوگل]یکی دیگر از گویش های مهم، توسط بسیاری از آمریکایی های آفریقایی صحبت می شود گاهی اوقات این گویش 'Ebonics' نامیده می شود، اما زبان شناسان آن را 'انگلیسی آفریقایی-آمریکایی' نامیده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. O'Neil. "Ebonics in the Media. " Radical Teacher 54 (199.
[ترجمه ترگمان]او در رسانه‌ها گفت: \" استاد رادیکال ۵۴ (۱۹۹)
[ترجمه گوگل]اونیل 'Ebonics در رسانه ها معلم رادیکال 54 (199
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Ebonics به انگلیسی

ebonics
• "black english", non-standard form of english that is widely used among african-americans

Ebonics را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
انگلیسی آمریکایی آفریقایی
African American English
Il Duce
گویشی از انگلیسی رایج درمیان زنگی های آمریکایی.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Ebonics مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )