برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1328 100 1

end

/ˈend/ /end/

معنی: اتمام، سر، عمد، خاتمه، منظور، مقصود، مراد، نوک، طره، راس، پایان، حد، پا، انتها، فرجام، ختم، سرانجام، ختام، عاقبت، آخر، غایت، انقضاء، پایان یافتن، تمام شدن، بپایان رسیدن، منتج شدن، بپایان رساندن، ختم کردن، بانتها رسیدن، خاتمه دادن، تمام کردن، خاتمه یافتن، به انتها رسیدن
معانی دیگر: کنه، مرز، آغازگاه، پایانگاه، کرانه، کناره، به پایان رسانی، مرگ، نابودی، از جهان رفتن، پایان زندگی، ته، منتهی الیه، لبه، بیخ، بخش (از یک سازمان و غیره)، هدف، آماج، کامه، خواسته، علت، نتیجه، پیامد، پایان دادن، به پایان رسیدن یا رساندن، تمام کردن یا شدن، سپری شدن یا کردن، خاتمه یافتن یا دادن، پایان (چیزی یا عمری) بودن، نابود کردن، مردن، کشتن، (فوتبال امریکایی) بازیکن گوشه، مخفف:، ظهرنویسی کردن، طرف

بررسی کلمه end

اسم ( noun )
عبارات: make both ends meet, make ends meet
(1) تعریف: either extreme point of anything that has length.
مترادف: extremity, terminus
مشابه: apogee, point, terminal, tip, ultima Thule

- the end of the string
[ترجمه ترگمان] پایان رشته
[ترجمه گوگل] پایان رشته
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- the end of the road
[ترجمه ترگمان] انتهای جاده
[ترجمه گوگل] پایان جاده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a point or area at or adjacent to an extremity, often serving as a boundary or limit.
مترادف: limit, terminus
مشابه: border, edge, extremity, margin, side

- the west end of town
[ترجمه ترگمان] انتهای غربی شهر
[ترجمه گوگل] پایان غربی شهر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a point in time at wh ...

واژه end در جمله های نمونه

1. end for end
دارای دوسر یا دو انتهای معکوس شده،دو موقعیت معکوس

2. end to end
(در مورد سریا لبه های دو چیز) ته به ته،پهلو به پهلو،سر به سر

3. end up
1- پایان یافتن،به پایان رسیدن 2- منتهی شدن به،(کار کسی یا چیزی) رسیدن به

4. his end was peaceful
مرگ او با آرامش بود.

5. my end draws nigh
پایان من دارد نزدیک می‌شود.

6. one end of the bridge abutted on the sidewalk
یک طرف پل به پیاده‌رو متصل بود.

7. the end of all those discussions was nothing but profound discord
نتیجه‌ی همه‌ی آن بحث‌ها چیزی جز عدم توافق عمیق نبود.

8. the end of each of us is ordained by god
عاقبت هریک از ما را خدا مقدر کرده است.

9. the end of hostilities
پایان عملیات جنگی

10. the end of the civil war was a climactic moment in u. s. history
پایان جنگ‌های داخلی نقطه‌ی عطفی بود در تاریخ ایالات متحده.

11. the end of the day
پایان روز

12. the end of the street
ته خیابان

13. the end of this book
...

مترادف end

اتمام (اسم)
end , accomplishment , completion , conclusion , finalization
سر (اسم)
slide , secret , edge , end , mystery , point , acme , top , head , tip , inception , beginning , chief , origin , apex , vertex , cover , corona , incipience , headpiece , extremity , glide , piece , flower , lid , pate , noddle , pash , plug , inchoation , lead-off , nob , noggin , sliding
عمد (اسم)
end , malice , aim , aforethought , purpose , intent , intention , premeditation , animus , resolve
خاتمه (اسم)
finish , termination , close , final , end , completion , conclusion , afterword , ending , closure , finis , epilogue
منظور (اسم)
meaning , end , objective , aim , purpose , intent , intention , goal
مقصود (اسم)
meaning , object , end , objective , desire , aim , purpose , intention , goal , hanker , craving
مراد (اسم)
meaning , end , wish , desire , aim , purpose , intention , idea
نوک (اسم)
end , bill , point , top , head , tip , peak , summit , horn , apex , beak , vertex , barb , ascender , neb , knap , jag , fastigium , ridge , nib
طره (اسم)
brink , end , crest , extremity , tuft , edging , brim , tress , lock of hair , ringlet
راس (اسم)
end , climax , pinnacle , top , head , tip , peak , leader , vertex , cap , fastigium
پایان (اسم)
cessation , finish , termination , close , limit , end , conclusion , point , period , ending , sequel , terminal , finis , surcease , finality , winding-up
حد (اسم)
tract , border , bound , abutment , margin , limit , extent , measure , end , deal , period , mark , precinct , quantity , provenance , confine
پا (اسم)
support , strength , partner , accident , chance , happening , foot , leg , paw , bottom , ground , end , account , part , power , peg , foundation , ped , pod , playmate
انتها (اسم)
termination , close , end , head , tailing , tag end , extremity , terminal , outrance , tail-end
فرجام (اسم)
finish , end , conclusion , ending
ختم (اسم)
finish , termination , end , conclusion , sealing , finis , meeting of mourning
سرانجام (اسم)
end , conclusion , issue , upshot
ختام (اسم)
end , conclusion
عاقبت (اسم)
end , conclusion , sequel , consequence , outcome , finale , sequela
آخر (اسم)
end , finale , postlude
غایت (اسم)
limit , end , extremity
انقضاء (اسم)
end , passage , lapse , expiry , expiration
پایان یافتن (فعل)
finish , end , terminate , surcease , wind up
تمام شدن (فعل)
pass , finish , end , expire , go , give out , spend , poop
بپایان رسیدن (فعل)
end , expire
منتج شدن (فعل)
end , result , ensue , eventuate
بپایان رساندن (فعل)
end , terminate , knock up , conclude , consummate , finalize , play out , surcease
ختم کردن (فعل)
finish , end , conclude
بانتها رسیدن (فعل)
accomplish , finish , end , expire
خاتمه دادن (فعل)
finish , close , complete , end , terminate , conclude
تمام کردن (فعل)
finish , attain , fulfill , process , end , wrap up , exhaust , integrate , fiddle away , polish off
خاتمه یافتن (فعل)
end , be adjourned , come to a conclusion , be finished
به انتها رسیدن (فعل)
end , be over

معنی عبارات مرتبط با end به فارسی

رجوع شود به: be-all and end-all
دور گشتی، دور گرد
رقم قرضی دور گشتی
رقم نقلی دورگشتی
تغییر مکان دورگشتی
طب انتهای اعصاب در پوست یا مخاط که به ان copuscleend نیز می گویند، جسمک انتهایی
اعوجاج انتهایی
دارای دوسر یا دو انتهای معکوس شده، دو موقعیت معکوس
کسیکه اشغال پشم راجمع میکند، پشم برچین
(فوتبال امریکایی) خط پایان (هر یک از دو خط آخر زمین بازی در امتداد دروازه ها)
(در صف) نفر آخر
نشان انتها، نشان خاتمه
نشانگر انتهای داده ها
انتهای پرونده
انتهانمای پرونده
...

معنی end در دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] خاتمه یافتن ؛ خاتمه دادن ؛ خاتمه ؛ انتها - پایان ، خاتمه ، انتها - 1. کلمه ی کلیدی که پایان ساختار برنامه ی خاصی را درچندین زبان برنامه نویسی مشخص می کند. در زبان بیسیک کلمه ی کلیدی end یبه کامپیوتر می گوید که اجرای برنامه را متوقف کند. در زبان پاسکال ، end پایان بلوکهای جملاتی را که با begin شورع می شوند ؛ علامت می زند . 2- کلیدی بر روی صفحه کلید که مکان نما را به انتهای سطر می برد . برخی از واژه پردازها از کلیدهای Ctrl- end به عنوان میانبری برای رفتن به انتهای نوشته ( سند ) استفاده می کنند .
[برق و الکترونیک] انتها ، پایان
[نساجی] تار - نخ های طولی پارچه - نخ چله - نخ تار
[ریاضیات] به پایان رسیدن، انتها، نقطه ی منتها، دو سر، فرجام، آخر، پایان، کناره
[پلیمر] دسته رشته تابیده نشده، دسته رشته ای از نیم تابها قبل از تابیدن
[عمران و معماری] مهار انتهایی
[نساجی] طرح دو ررنگی دو سر نخ تار در پارچه - ترتیبی در طرح پارچه بطریقی که نخ های تار ذارای یک سر رنگ دار و سر دیگر بدون رنگ و یا دارای دو رنگ متفاوت باشند
[نساجی] تار و پود
[کامپیوتر] حامل دور گشتی .
[برق و الکترونیک] رقم نقلی چرخشی سیگنال نقلی در رایانه که پس از تولید در محل رقم با ارزش ترین ، مستقیماً به محل رقم کم ارزش ترین فرستاده می شود.
[کامپیوتر] نقل مکان دور گشتی .
[عمران و معماری] شمع اتکایی - شمع ستونی
[زمین شناسی] شمع اِتکایی ، شمع ستونی
...

معنی کلمه end به انگلیسی

end
• completion, termination; purpose, aim; death
• bring to a conclusion; complete, finish, conclude; cease
end condition
• rules that limit the algorithm or program in case of an irregular form of input (computers)
end in a draw
• finish in a tie, neither side won; end with an equal score in a game
end in a tie
• finish in a tie, neither side won; end with an equal score in a game
end in disaster
• end in a catastrophe
end in failure
• not succeed
end in smoke
• end with no results
end justifies the means
• actions or methods that are wrong from a moral point of view are at times necessary in order to obtain morally right results or effects
end nuclear testing
• stop testing nuclear explosives
end of a century
• end of a period of one hundred years
end of a word
• last section of a word
end of act
• end of section of a play or opera
end of discussion
• the subject is closed, we will not talk about that any further
end of file
• computer phrase
end of first page
• last part of the first page of a document which has two or more pages
end of last year
• end of the year that passed
end of one's rope
• final point, end, termination; end of one's abilities, desperate situ ...

end را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

zp
time up over
kosar
end = goal =aim = purpose = هدف
فاضله
هدف
پوریا سلیمیان
همچنین معنای :
دَر
درموارد خاص می دهد .
فرهاد سليمان‌نژاد
To this end: بدين منظور
Ebrahim
پایان
tinabailari
پایان ، آخر ، هدف 🐫🐫
we're going on holiday at the end of this month
ما آخر این ماه به تعطیلات می رویم
عاطفه
Twist ending
(داستان)پایان غیر منتظره
آسا
at/on my end
معنای جایی که من هستم (اینجا) را میده.
مترادف با over here/where I am/in my opinion/from my point of view
ژ.ب
دور (در بازی و ورزش مثل بوچیا)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی end
کلمه : end
املای فارسی : عند
اشتباه تایپی : ثدی
عکس end : در گوگل

آیا معنی end مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )