برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1279 100 1

ethnographer

واژه ethnographer در جمله های نمونه

1. And at the same time ethnographers and anthropologists were themselves producing schemes of human progress.
[ترجمه ترگمان]و در عین حال، انسان شناسان و انسان شناسان خود را در حال تولید طرح‌های پیشرفت انسان بودند
[ترجمه گوگل]و در عین حال، مردم شناسان و انسان شناسان نیز طرح هایی از پیشرفت انسان را تولید می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. More so even than the ethnographers, philologists and other suppliers of ethnic and national services who have usually also been mobilised.
[ترجمه ترگمان]بیش از the، philologists و دیگر تامین کنندگان خدمات قومی و ملی که معمولا بسیج شده‌اند
[ترجمه گوگل]بیشتر حتی از مردم شناسان، متخصصان فنلاند و دیگر تامین کنندگان خدمات قومی و ملی که معمولا نیز بسیج شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Moreover, differentiating among the ethnographer, narrator of the text, and fieldworker is important for imploring the mutual impacts between power and knowledge.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر این، تمایز میان قوم شناس، راوی متن و fieldworker برای imploring اثرات متقابل بین قدرت و دانش مهم است
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، تمایز بین قوم نگاری، راوی متن و کارگر زمینه ای برای تأثیر متقابل بین قدرت و دانش مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح ...

معنی کلمه ethnographer به انگلیسی

ethnographer
• one who specializes in ethnography, one who studies and describes different races and cultures (anthropology)

ethnographer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
قوم‌نگار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی ethnographer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )