انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 897 100 1

بررسی کلمه eukaryote

اسم ( noun )
مشتقات: eukaryotic (adj.)
• : تعریف: an organism composed of a cell or cells that contain a membrane-bound nucleus. (Cf. prokaryote.)

واژه eukaryote در جمله های نمونه

1. Once eukaryotes had evolved, it seems that opportunities for genetic exchange would have been severely limited.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زمانی که eukaryotes تکامل‌یافته است، به نظر می‌رسد که فرصت‌ها برای تبادل ژنتیکی به شدت محدود شده‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به محض اینکه یوکاریوت ها تکامل پیدا کردند، به نظر می رسد که فرصت های مبادله ژنتیک شدیدا محدود شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Prokaryote cells evolved first and gave rise to eukaryote cells.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سلول‌های Prokaryote ابتدا رشد کردند و سلول‌های eukaryote را افزایش دادند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سلول های پروکریوت اول تکامل یافته و باعث ایجاد سلول های یوکاریوت شدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. As a late-branching eukaryote, G. lamblia may have special mechanisms for regulating gene expression which differ from other eukaryotes.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به عنوان یک eukaryote انشعابی دیر، G lamblia ممکن است مکانیسم‌های خاصی برای تنظیم بیان ژن داشته باشند که از eukaryotes دیگر متفاوت است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به عنوان یک اواکریوت دیررس، G lamblia ممکن است مکانیسم خاصی برای تنظیم بیان ژن که متفاوت از سایر ایکاریت ها باشد، داشته باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Eukaryote --- A unicellular or multicellular organism in which the cells have a nucleus with a nuclear membrane and other specialized characteristics. See also prokaryote.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]eukaryote - - یک ارگانیسم unicellular یا چند سلولی که در آن سلول‌های دارای هسته با غشا هسته‌ای و دیگر ویژگی‌های تخصصی هستند همچنین prokaryote را ببینید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یوکاریوت --- یک ارگانیسم تک سلولی یا چند سلولی که در آن سلول ها دارای هسته ای با غشای هسته ای و دیگر خصوصیات خاص هستند همچنین پروکاریوت را ببینید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. They generally reside in eukaryote and take part in the regulation of various physiological and pathological pathways such as cell differentiation, proliferation, and apoptosis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌ها به طور کلی در eukaryote ساکن هستند و در تنظیم مسیرهای مختلف فیزیولوژیکی و pathological مثل تمایز سلولی، تکثیر و آپوپتوز شرکت می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها به طور کلی در اواکریت ساکن هستند و در تنظیم مسیرهای مختلف فیزیولوژیکی و پاتولوژیک مانند تمایز سلولی، تکثیر و آپوپتوز نقش دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. It is this nucleus that gives the eukaryote—literally, true nucleus—its name.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این هسته است که به eukaryote - به معنای واقعی - نام آن را می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این هسته ای است که یوکاریوت را به معنای واقعی کلمه، هسته واقعی و نام آن می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The regulation of cell cycle in eukaryote is an important research field in cell biology. Cell cycle control is considered essential for normal growth, development and differentiation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تنظیم چرخه سلولی در eukaryote یک میدان تحقیق مهم در زیست‌شناسی سلولی است کنترل چرخه سلولی برای رشد نرمال، توسعه و تمایز ضروری در نظر گرفته می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تنظیم چرخه سلولی در یوکاریوت یک زمینه تحقیق مهم در زیست شناسی سلولی است کنترل چرخه سلولی برای رشد طبیعی، رشد و تمایز ضروری است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Yeast, the simplest eukaryote, had been the model for studying the complex physiology of higher eukaryotes, including humans.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Yeast، ساده‌ترین eukaryote، الگویی برای مطالعه فیزیولوژی پیچیده یوکاریوت ها از جمله انسان‌ها بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مخمر، ساده ترین یوکاریوت، مدل مطالعه فیزیولوژی پیچیده یوکاریوت های بالایی، از جمله انسان بوده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. We are part of the rest, and are collectively called the eukaryotes.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما بخشی از بقیه هستیم و به طور جمعی the نامیده می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما بخشی از بقیه هستیم، و به طور کلی به نام eukaryotes نامیده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Using distance, parsimony and maximum-likelihood methods the overall picture of eukaryote small-subunit rRNA phylogeny remains unchanged.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با استفاده از فاصله، صرفه‌جویی و روش حداکثر احتمال، تصویر کلی از یک زیرواحد بتای کوچک به طور کلی بدون تغییر باقی مانده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با استفاده از روشهای اندازه گیری فاصله، پارسییمنی و حداکثر احتمال، تصویر کلی از جنبش کوچک رگ های خونی rRNA یوکاریوت ثابت باقی می ماند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Accordingly, we are still unable to define the origin of mitochondrial introns and their distribution throughout eukaryotes.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بر این اساس، ما هنوز قادر به تعریف منشا of میتوکندری و توزیع آن‌ها در eukaryotes نیستیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بر این اساس، ما هنوز قادر به تعریف منبع از introns میتوکندری و توزیع آنها در سراسر eukaryotes نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The longitudinal slit probably has the function of releasing endospore. From the complicated structure, it can be inferred that these organisms might be of eukaryote.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شکاف طولی به احتمال زیاد تابع آزاد کردن endospore است از ساختار پیچیده، می توان استنباط کرد که این ارگانیسم‌ها ممکن است از eukaryote باشند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شکاف طولی احتمالا عملکرد آزاد اندوسپور را دارد از ساختار پیچیده، می توان نتیجه گرفت که این ارگانیسم ها ممکن است از یوکاریوت باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The evolution of Giardia has commanded a level of attention matched by few other organisms because it differs from the"text-book" eukaryote in many ways.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تکامل of، سطحی از توجه را که توسط تعداد کمی از ارگانیسم‌های دیگر تطبیق داده شده‌است، به این دلیل که از \"کتاب\" به طرق مختلف متفاوت است، مشخص کرده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تکامل ژیاردیا با توجه به تعدادی از ارگانیسم های دیگر با توجه به آنچه که از کتاب 'اکتیو کتاب' از جهات مختلف متفاوت است، فراتر از حد مورد توجه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The most fundamental dividing line between living organisms is that between prokaryote and eukaryote cells.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The خط جداکننده بین ارگانیسم‌های زنده بین سلول‌های prokaryote و eukaryote است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بنیادی ترین جدایی بین موجودات زنده این است که بین پروکاریوت و سلول های یوکاریوتی وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی eukaryote در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] یکی از گروه های اصلی ارگانیسم ها که توسط سازماندهی پیچیده پروتوپلاسمی، یک هسته حفره ای و انواع متنوع اندامکهای سیتوپلاسمی غشاءدار، تشخیص داده می شوند. مقایسه شود با: پروکاریوت یا بدون هسته. سلول های موجودات زنده یوکاریوتی (سلسله پروتیستاها، قارچ ها، گیاهان و جانوران). سلول های یوکاریوتی دارای مواد ژنتیکی متصل به غشای هسته ای و سایر اندامک های دارای غشا می باشند.
[خاک شناسی] هسته دار

معنی کلمه eukaryote به انگلیسی

eukaryote
• organism made up of cells that have cell organelles and nuclei with chromosomes (characteristic of all cells except for bacteria and other very primitive life forms)

eukaryote را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی eukaryote

ebitaheri@gmail.com ١١:٤٦ - ١٣٩٦/١١/٠٣
[زیست‌شناسی]

هسته‌نما
|

پیشنهاد شما درباره معنی eukaryoteنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

SsMoein > آرتوش
هادی ملک > Hellishly hot
sara > clean the stable
آرنیکا > Case
HENGAME > فصل
HENGAME > گل
علی شیرزادی > کاید
آرنیکا > markers

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

توضیحات دیگر

معنی eukaryote
کلمه : eukaryote
املای فارسی : اوکریت
اشتباه تایپی : ثعنشقغخفث
عکس eukaryote : در گوگل


آیا معنی eukaryote مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )