برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1312 100 1

extended family


(جامعه شناسی) خانواده ی گسترده، خانواده ی ایلی

بررسی کلمه extended family

اسم ( noun )
(1) تعریف: a large group of relatives related by blood, marriage, or adoption who compose a single household or live close to each other.

(2) تعریف: a group of people who are not necessarily related by blood but who live together or close to each other and have familial responsibilities and relationships.

واژه extended family در جمله های نمونه

1. The role of the extended family has been decaying for some time.
[ترجمه ترگمان]نقش خانواده گسترش‌یافته برای مدتی در حال نابود شدن است
[ترجمه گوگل]نقش خانواده تمدنی برای برخی از زمان ها فرسوده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She grew up surrounded by a large extended family.
[ترجمه ترگمان]او با خانواده‌ای بزرگ بزرگ شد
[ترجمه گوگل]او بزرگ شده توسط یک خانواده بزرگ بزرگ احاطه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The society has become a great extended family.
[ترجمه ترگمان]جامعه به خانواده‌ای بزرگ تبدیل شده‌است
[ترجمه گوگل]جامعه تبدیل به یک خانواده بزرگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Wongs have a very large extended family.
[ترجمه ترگمان]خانواده Wongs یک خانواده بزرگ بزرگ دارند
[ترجمه گوگل]وانگ ها دارای یک خانواده بزرگ هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه extended family به انگلیسی

extended family
• social unit consisting of parents and their children along with other relatives

extended family را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

وحید محمدی
تشریح خانواده
Molavi
All your relative uncles,cousins,great-aunts,etc
zahra
فامیل مثل عمو، دایی، خاله و...
امیرحسین روضاتی
فامیل وابسته مثلا عمه یا دایی
Asal.D
Including cousins , grand parents,etc
Asghar
خانواده قوم و خویشی
در مقابل immediate family (بستگان درجه یک) هستش
مهسا
بستگان
Younes
بستگان درجه دو
King
Extended family:a family group that consists not only of parents and children but also of grand parents and aunts

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی extended family
کلمه : extended family
املای فارسی : اکستندد فامیلی
اشتباه تایپی : ثطفثدیثی بشئهمغ
عکس extended family : در گوگل

آیا معنی extended family مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )