برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1362 100 1

fact

/ˈfækt/ /fækt/

معنی: عمل، حقیقت، واقعیت، وجود مسلم
معانی دیگر: راستینه، امر مسلم، نکته، داده، (جمع) اطلاعات، آگهگان، (حقوق) عمل (ناشایسته)، جرم، دژکار

بررسی کلمه fact

اسم ( noun )
عبارات: in fact
(1) تعریف: something that has reality, that exists, or that happened or is happening.
متضاد: fiction, illusion
مشابه: actuality, case, datum, event, occurrence, particular, phenomenon, reality, truth, verity

(2) تعریف: an object or event known to have existence by personal observation or experience.
مترادف: datum
متضاد: conjecture
مشابه: actuality, event, observation, reality, verity

(3) تعریف: something said to be true, reported to be true, or established in law to be true.
مترادف: certitude, truth
متضاد: conjecture, fiction, illusion
مشابه: certainty, given, verity

واژه fact در جمله های نمونه

1. separating fact from fancy
جدا کردن واقعیت از تصور

2. the fact that water freezes at zero degree (centigrade) is demonstable
این که آب در صفر درجه یخ می‌زند واقعیتی قابل اثبات است.

3. the fact is . . . (or the fact of the matter is . . . )
واقعیت این است که . . .

4. a bare fact
واقعیت عریان (بی پیرایه)

5. an empirical fact
بوده‌ی آروینی،واقعیت تجربی

6. an established fact
واقعیت محقق،داده‌ی فرنودین

7. an undeniable fact
یک حقیقت انکار ناپذیر

8. the unlucky fact is that . . . it is not a true story
واقعیت اسف انگیز این است که این . . . یک داستان واقعی نیست.

9. then the fact that he was a mere captive soaked into his head
سپس این واقعیت که او اسیری بیش نبود در مغزش جایگزین شد.

10. to separate fact from fiction
واقعیت را از وهم (پندارش) جدا کردن

11. to weave fact and fiction together
واقعیت و تخیل را در آمیختن

12. an accomplished fact
عمل انجام شده،واقعیت مسلم

13. that's a fact
...

مترادف fact

عمل (اسم)
article , function , process , practice , act , action , operation , doing , deed , issue , fact , proceeding , production , gest
حقیقت (اسم)
truth , act , fact , reality , principle , verity , trueness
واقعیت (اسم)
fact , reality , verity , actuality , objectivity
وجود مسلم (اسم)
fact

معنی عبارات مرتبط با fact به فارسی

تحقیق، راستی یابی، راستین یابی، تحقیقاتی، راستین یابگر
(حقوق) کسی که مجرم را قبل (یا بعد) از ارتکاب به جرم تشویق و کمک می کند، معاونت در جرم پیش (یا پس) از ارتکاب
تمام شده
عمل انجام شده، واقعیت مسلم
درواقع، در حقیقت، راستش را بخواهید، به درستی که، واقعا، براستی، حقیقت امر اینست که خوب بخواهید بدانید
درحقیقت، براستی
در حقیقت، در واقع
راست میگی، راست می گویید، آیا چنین است ؟
نکته موضوع بحککه در نتیجه انکار مطلبی پیدا میشود
علاقمند به واقعیات (داده ها)، سرد، خشک، بیروح، بی احساس، مبنی بر حقیقت امر، بطور واقعی
استباط از روی امارات
آن یک واقعیت است، راست است

معنی fact در دیکشنری تخصصی

fact
[حقوق] واقعیت، حقیقت امر، ماوقع
[نساجی] کیفیت - چگونگی - واقعیت
[ریاضیات] قانون، واقعیت، حقیقت، چگونگی امر
[حقوق] تحقیق، کشف حقایق، حقیقت یابی
[حقوق] واقعیت مورد اختلاف، موضوع متنازع فیه
[ریاضیات] با استناد به این که
[حقوق] وکیل خاص، وکیل مقید، وکیل خصوصی
[سینما] واقعیت سینمایی
[حقوق] نظریه اشتباه موضوعی (اشتباه در موضوع عقد یا معامله)
[نساجی] در حقیقت
[حقوق] موضوع یا مبنای اصلی دعوا یا دفاع
[حقوق] امر موضوعی، شرح ماوقع
[حقوق] موضوع اصلی (در دادرسی)
[حقوق] امر موضوعی
[نساجی] واقیعت علمی

معنی کلمه fact به انگلیسی

fact
• actuality; reality; deed; proof (law)
• a fact is a statement or piece of information that is true.
• you also use fact when you are referring to a situation that exists or to something that happened.
• if you say that a story or statement is fact, you mean that it is true.
• you say in fact, in point of fact, in actual fact, or as a matter of fact to emphasize that something really happened or is true, or to introduce some information, especially more precise information.
• see also fact of life.
fact finding
• searching for and uncovering of information, determination of the facts in a particular incident or situation
• a fact-finding trip or mission is one whose purpose is to get information about a particular situation, especially for an official group.
fact findings
• information discovered through research
fact is stranger than fiction
• things that occur in real life are often stranger than those that are made up
fact of life
• you say that something which is not pleasant is a fact of life when there is nothing that you can do to change it so you must accept it.
• if you tell a child the facts of life, you tell him or her about sexual intercourse and explain how babies are born.
fact sheet
• a fact sheet is a piece of paper with information about a particular subject, especially a summary of information that has been given on a radio or television programme.
accept the fact
• face the truth
accepted fact
• established truth or fact, reality, acknowledged fact
accessary after the fact
• (law) a person who after an ...

fact را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
گزاره

نمود ، گواه ، نشانه
shah
End's true life
Ghazal
Reall
رینا
در حقیقت
N8A2S
A fact is something that you think is true or correct
sqwax
important and magnificet word true of think
shiva_sisi‌
A fact is something that you think is true or correct
محمد محمدی
حادثه، واقعه‌
Sara
حقیقت،واقعیت
parsa
عجیب.عجایب
zaniar
Things that are true or that really happend
AMIR
A fact is something that you think is true or correct
mohammad Taha
حقيقت - واقعيت-
Bahar
a piece of true information
fatemeh . kia
درست . حقیقت
Nima
واقعه/واقع
😇
درستی-حقیقت :یعنی:
بعضی اوقات شما فکر می کنید آن چیز درست است
sportwoman
حقیقت-درست-واقعی
true
Marrinet
a piece of information that is know to be true
Samin
حقیقت.درستب.صحیح.😅😅
🌸🌸🌸🌸🌸
درواقع
tinabailari
حقیقت، واقعیت 🚑🚑🚑
no decision will be made till we know all the facts
تا وقتی که تمامی واقعیت ها را بدانیم ، هیچ تصمیمی گرفته نخواهد شد
انسانی 95 ، زبان 93 ، تجربی 84
سمانه
علاوه بر معنی حقیقت معنی داده نیز می دهد.
مثال
The author of the article didnot check his facts.
نویسنده این مقاله داده هایش را چک نکرد.
aram
facts
اطلاعات داد ه ها
Mss.Bozorgian
حقیقت . واقعیت
مثال:
?Is this fact
معنی:
آیا این حقیقت است؟

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fact
کلمه : fact
املای فارسی : فاست
اشتباه تایپی : بشزف
عکس fact : در گوگل

آیا معنی fact مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )