برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1359 100 1

fetish

/ˈfetɪʃ/ /ˈfetɪʃ/

معنی: طلسم، بت، صنم
معانی دیگر: (مجازی - هر چیزی که بیش از حد معمول مورد علاقه یا پیروی باشد) وسواس، خوره ی چیزی بودن، بت واره ساختن (از چیزی)، جادو (اشیایی که به ویژه در نظر قبایل بدوی دارای قدرت ماورا طبیعه هستند)، اشیاء یاموجوداتی که بعقیده اقوام وحشی دارای روح بوده و موردپرستش قرارمی گرفتند، خرافات

بررسی کلمه fetish

اسم ( noun )
(1) تعریف: an object believed to be inhabited by a spirit or to have magical powers, as of protection.

(2) تعریف: an object, idea, behavior, or the like to which a person devotes excessive attention or belief.

- She makes a fetish of grooming her hair.
[ترجمه تذنتا] لتلتالتل
|
[ترجمه ترگمان] اون یه وسواس داره که موهاش رو مرتب کنه
[ترجمه گوگل] او طلسم موهایش را تمیز می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: an object or nongenital body part that consistently arouses sexual desire.

مترادف fetish

طلسم (اسم)
bewitchment , mumbo jumbo , amulet , talisman , spell , fetish , mascot , charm , incantation , cantrip , juju , joss , obeah , phylactery
بت (اسم)
fetish , eidolon , idol , juju
صنم (اسم)
fetish , idol , ephod

معنی کلمه fetish به انگلیسی

fetish
• object of blind adoration; idolized object
• a fetish is a strong liking or need for a particular object or activity which gives a person sexual pleasure and excitement.
• a fetish is also an activity that you have an extremely strong and excessive desire to do.

fetish را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Xeinab
a form of sexual behaviour in which gratification is linked to an abnormal degree to a particular object, activity, part of the body, etc
آزاده نوری
نوعی تمایل جنسی به قسمتهایی از اعضای بدن،اشیاء،ویا رفتارهای خاص ...بعنوان مثال فتیش دست،فتیش پا،فتیش کچلی
آرش جلیل خبازی
1- خوره (جنسی، وسواسی، علاقه و ...)
2- اشیاء یا موجوداتی که بعقیده اقوام وحشی دارای روح بوده و موردپرستش قرارمی گرفتند!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fetish
کلمه : fetish
املای فارسی : فتیش
اشتباه تایپی : بثفهسا
عکس fetish : در گوگل

آیا معنی fetish مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )