برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1309 100 1

fishing expedition

/ˈfɪʃɪŋˌekspəˈdɪʃn̩/ /ˈfɪʃɪŋˌekspɪˈdɪʃn̩/

معنی: تحقیق، استنطاق، بازپرسی قانونی

مترادف fishing expedition

تحقیق (اسم)
verification , scholarship , probe , research , rummage , quest , ascertainment , investigation , inquiry , scrutiny , fishing expedition , disquisition
استنطاق (اسم)
cross-examination , inquest , fishing expedition , inquisition , cross-question
بازپرسی قانونی (اسم)
fishing expedition

fishing expedition را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fishing expedition
کلمه : fishing expedition
املای فارسی : فیشینگ اخپدیتین
اشتباه تایپی : بهساهدل ثطحثیهفهخد
عکس fishing expedition : در گوگل

آیا معنی fishing expedition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )