برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1280 100 1

foolish

/ˈfuːˌlɪʃ/ /ˈfuːlɪʃ/

معنی: مزخرف، نادان، ابله، احمق، ابلهانه، جاهل، نابخرد
معانی دیگر: بی شعور، دبنگ، ناهوشمند، گول، گولو، احمقانه، نابخردانه، با بی فکری، مسخره آمیز، مضحک، خنده آور، خجل، خجالتمند، شرمسار

بررسی کلمه foolish

صفت ( adjective )
مشتقات: foolishly (adv.), foolishness (n.)
(1) تعریف: lacking in good sense or judgment, or appearing to lack them; silly.
مترادف: asinine, empty-headed, half-witted, idiotic, silly, witless
متضاد: canny, levelheaded, sagacious, sensible, wise
مشابه: brainless, crackbrained, crazy, dimwitted, dizzy, fatuous, fool, imbecile, inept, irrational, mindless, puerile, senseless, stupid

- It was no surprise that he lost all his money as he'd always been foolish in that way.
[ترجمه ترگمان] تعجبی نداشت که تمام پولش را مثل همیشه از دست داده بود
[ترجمه گوگل] جای تعجب نیست که او تمام پول خود را از دست داد، زیرا او همواره به این روش احمقانه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I was young and foolish then, and I made decisions that I regret now.
[ترجمه ترگمان] من جوان و احمق بودم و تصمیمی گرفتم که حالا پشیمان شدم
[ترجمه گوگل] پس از آن جوان و احمق بودم و تصمیماتی گرفتم که اکنون از آن پشیمانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She looked foolish with that plastic bag over her head.
[ترجمه ترگمان] با آن کیسه پلاستیکی که بالای سرش بود، احمق به نظر می‌رسید
...

واژه foolish در جمله های نمونه

1. a foolish hat
کلاه مضحک

2. a foolish man
مرد ابله

3. a foolish mistake
اشتباه احمقانه

4. every foolish idea which enters his bean
هر فکر احمقانه‌ای که به مغزش خطور می‌کند

5. it was foolish of him to say that!
گفتن آن (حرف) توسط او احمقانه بود!

6. you are not so foolish as i thought
آنقدر که فکر می‌کردم احمق نیستی.

7. he dissipated his patrimony on foolish projects
او ارث پدری را در راه طرح‌های ابلهانه تلف کرد.

8. who has dreamed up this foolish plan?
چه کسی این نقشه‌ی احمقانه را در سر پرورانده است‌؟

9. he detained me in the hallway and kept asking foolish questions
او مرا در راهرو معطل نگه‌داشت و پرسش‌های احمقانه کرد.

10. It is a dirty [foolish] bird that fouls [soils] its own nest.
[ترجمه ترگمان]آن یک پرنده کثیف و کثیف است که خاک خود را خطا می‌کند
[ترجمه گوگل]این یک پرنده کثیف [احمقانه است] لانه خود را [خاک] دروغ می گوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف foolish

مزخرف (صفت)
ludicrous , silly , nonsensical , foolish , trashy , stupid
نادان (صفت)
silly , inept , simple , unlettered , apish , ignorant , foolish , unwise , asinine , thickheaded , witless , untaught , self-blinded
ابله (صفت)
silly , fool , foolish , asinine , fat-witted
احمق (صفت)
dotty , senseless , silly , dense , cockscomb , foolish , dull , batty , stupid , frivolous , dopey , thickheaded , inane , fatuous , cockeyed , unmeaning , daffy , daft , fat-headed , feeble-minded , gawky , loony , spooney , spoony
ابلهانه (صفت)
foolish , idiotic
جاهل (صفت)
foolish , unwise , uninformed , unknowable , unknowing
نابخرد (صفت)
unreasonable , foolish , insipient

معنی عبارات مرتبط با foolish به فارسی

صرفه جو یا دقیق در چیزهای کوچک ولی بی دقت و ولخرج در چیزهای بزرگ، صرفه جو در پنی و ولخرجدر لیره دینارشناس و ریال شناس
ولخرج در مبالغ زیاد، ولخرج در مبالغ بزرگ، گشاد باز

معنی کلمه foolish به انگلیسی

foolish
• stupid, silly; nonsensical, idiotic
• if you say that someone's behaviour is foolish, you mean that it is not sensible.
• you can also say that people are foolish when they are so silly that they make you want to laugh.
foolish act
• silly deed, unwise action, stupid act
foolish grin
• silly smile, foolish smile
foolish thing to do
• stupid act, senseless act
penny wise and pound foolish
• intelligent in trivial matters but foolish in important ones
penny wise pound foolish
• capable of dealing with small things but unable to manage the larger issues

foolish را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ساسی
کودن
علی افراسیابی
به معنی احمقانه و ابلهانه است ! بطور مثال :
no question is foolish, but some answers are
یعنی : هیچ سوالی احمقانه نیست، اما بعضی جواب ها اینگونه اند( یعنی بعضی از جواب ها احمقانه هستند)
ایلیا
خنگ کودن
نگین
دیوونه
حسین رحمانی
کوته‌بین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی foolish
کلمه : foolish
املای فارسی : فولیش
اشتباه تایپی : بخخمهسا
عکس foolish : در گوگل

آیا معنی foolish مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )