برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1152 100 1

frequence


معنی: تناوب، تکرار، فرکانس، بسامد

بررسی کلمه frequence

اسم ( noun )
• : تعریف: the state of being frequent.

واژه frequence در جمله های نمونه

1. Test results show that the frequence converter has good dynamic and static performance.
[ترجمه ترگمان]نتایج آزمون نشان می‌دهد که مبدل frequence دارای عملکرد استاتیک و استاتیک خوبی می‌باشد
[ترجمه گوگل]نتایج آزمایش نشان می دهد که مبدل فرکانس دارای عملکرد پویا و استاتیک خوبی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Method: We recorded the free movement frequence and sleeping time after mouse had been injected pentobarbital sodium.
[ترجمه ترگمان]روش: ما حرکت آزاد frequence و زمان خواب بعد از تزریق سدیم به سدیم pentobarbital را ثبت کردیم
[ترجمه گوگل]روش: ما حرکات آزاد و زمان خواب پس از تزریق سم پنتوباربیتال ماوس را ثبت کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The design of high - frequence oscillate circuit can improve the reliability ofcharacter ofoperation and easy maintenance.
[ترجمه ترگمان]طراحی مدار نوسان فرکانس بالا می‌تواند قابلیت اطمینان و نگهداری آسان را بهبود بخشد
[ترجمه گوگل]طراحی مدار مدارهای با فرکانس بالا می تواند قابلیت اطمینان از عملکرد و تعمیر و نگهداری آسان را بهبود بخشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The freq ...

مترادف frequence

تناوب (اسم)
shift , alternation , frequency , periodicity , intermittence , frequence , frequentation
تکرار (اسم)
practice , rehearsal , replication , reiteration , frequency , frequence , renewal , repeat , duplication , repetition , iteration , frequentation , iterance , tautology , recapitulation , reduplication , reuse
فرکانس (اسم)
frequency , frequence , modulation
بسامد (اسم)
frequency , frequence

معنی کلمه frequence به انگلیسی

frequence
• state of being frequent; frequency, number of occurrences within a given period of time, oftenness

frequence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

طالبی
فراوانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی frequence
کلمه : frequence
املای فارسی : فرقونک
اشتباه تایپی : بقثضعثدزث
عکس frequence : در گوگل

آیا معنی frequence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )