برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1353 100 1

Gnaw

/ˈnɒ/ /nɔː/

معنی: ساییدن، تحلیل رفتن، گاز گرفتن، کندن، خاییدن، خوردن، مانند موش جویدن
معانی دیگر: با دندان قطعه قطعه بریدن و جویدن (مثل برخی درندگان)، گاز گاز کردن، موش وار جویدن، فرسودن، پوساندن، خوردن (فلزات و غیره)، کندن با گاز یا دندان

بررسی کلمه Gnaw

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: gnaws, gnawing, gnawed
(1) تعریف: to bite or chew repeatedly on.
مترادف: chew
مشابه: bite, champ, eat, masticate, munch, nibble, ruminate

- a dog gnawing a bone
[ترجمه ترگمان] سگی استخوانی را می‌جوید
[ترجمه گوگل] یک سگ گاو استخوان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to make or shape by gnawing.
مترادف: chew, eat
مشابه: corrode, nibble, wear

- The mouse gnawed a hole in the cupboard.
[ترجمه ترگمان] موش یک سوراخ توی قفسه را گاز زد
[ترجمه گوگل] ماوس یک سوراخ در کابینت گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to wear away gradually, as if by gnawing.
مترادف: corrode, erode, fret
مشابه: devour, eat, wear

- The fierce sea gnaws the shore.
[ترجمه ترگمان] دریای سرکش ساحل را می‌خورد
[ترجمه گوگل] دریا شدید دریا ساحل
[ترجمه شما] ...

واژه Gnaw در جمله های نمونه

1. to gnaw a hole
با جویدن سوراخ کردن

2. Self-doubt began to gnaw away at her confidence.
[ترجمه ترگمان]شک و تردید در مورد اعتماد به نفس او شروع به جویدن کرد
[ترجمه گوگل]شک و تردید به اعتماد به نفس او خفه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Babies like to gnaw hard objects when they're teething.
[ترجمه ترگمان]بچه‌ها دوست دارن وقتی دارن دندون در میارن چیزای سختی رو گاز بگیرن
[ترجمه گوگل]بچه ها دوست دارند هنگامیکه بیدار میشوند اجسام سخت را بشورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Woodlice attack living plants and gnaw at the stems.
[ترجمه ترگمان]woodlice به گیاهان زنده حمله می‌کنند و ساقه‌ها را gnaw
[ترجمه گوگل]Woodlice حمله به گیاهان زنده و gnaw در ساقه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Bad debts are continuing to gnaw away at the bank's profits.
[ترجمه ترگمان]بدهی‌های بد همچنان ادامه دارد تا سود بانک را از بین ببرد
[ترجمه گوگل]بدهی های بد ادامه ...

مترادف Gnaw

ساییدن (فعل)
grind , abrade , rub , gnaw , pulverize , wear away , scuff , chafe , fray , grate , file , levigate , corrade , erode , pound , rub out , triturate , wear up
تحلیل رفتن (فعل)
dwindle , gnaw , consume , assimilate , die down , eat , emaciate
گاز گرفتن (فعل)
gnaw , snap , nip , bite
کندن (فعل)
gnaw , pluck , channel , pug , pick , gully , pull , peel , trench , gouge , mine , dig , incise , enucleate , cut out , rend , scoop , evulse
خاییدن (فعل)
gnaw , chew , masticate
خوردن (فعل)
fit , gnaw , feed , strike , hit , match , eat , grub , drink , corrode , hurtle , devour , erode , take a meal
مانند موش جویدن (فعل)
gnaw

معنی کلمه Gnaw به انگلیسی

gnaw
• nibble, bite, chew; wear away, corrode
• if animals or people gnaw something or gnaw at it, they bite it repeatedly.
• if a feeling gnaws at you or gnaws away at you, it causes you to keep worrying; a literary use.

Gnaw را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا زنگی‌آبادی
آزار دادن
عذاب دادن
از بین بردن
تورج
خورۀ جان بودن - خورۀ انسان بودن - مانند خوره به جان افتادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gnaw
کلمه : gnaw
املای فارسی : گنو
اشتباه تایپی : لدشص
عکس gnaw : در گوگل

آیا معنی Gnaw مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )