برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1289 100 1

gantry

/ˈɡæntri/ /ˈɡæntri/

معنی: زیر بشکهای، جای چلیک
معانی دیگر: (قابی که بشکه ها را افقی روی آن قرار می دهند) زیر بشکه ای، بشکه نگهدار، چهار پایه یا چوب بستی که جرثقیل بر آن قرار دارد، پل زیر جرثقیل، دروازه یا چوب بستی که بر فراز خط آهن نصب می شود و برای بارگیری و یا نصب علایم راهنمایی از آن استفاده می شود، حائل جراثقال

بررسی کلمه gantry

اسم ( noun )
حالات: gantries
(1) تعریف: a framework resembling a bridge that goes over railroad tracks and holds signals or that contains rails for a movable crane.

(2) تعریف: a framework that supports a missile or rocket prior to launch and facilitates construction and maintenance.

واژه gantry در جمله های نمونه

1. On top of the gantry the American flag flew.
[ترجمه محمد] پرچم آمریکا بر فراز دروازه به اهترار در آمد.
|
[ترجمه ترگمان]در بالای gantry پرچم آمریکا پرواز کرد
[ترجمه گوگل]پرچم آمریکا پرواز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. When Antoine finished he looked like a floodlit gantry.
[ترجمه ترگمان]وقتی که انتوان حرفم را تمام کرد، مثل یک چراغ گازی به نظر می‌رسید
[ترجمه گوگل]وقتی Antoine به پایان رسید او به نظر می رسید مانند گودال آتش سوزی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The island gantry and the whole atmosphere is superbly Victorian.
[ترجمه ترگمان]جای آن جای خالی است و همه جو بسیار عالی و عالی است
[ترجمه گوگل]اسکلت جزیره و کل اتمسفر فوقالعاده ویکتوریا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Elmer Gantry feels guilty for his vic ...

مترادف gantry

زیر بشکهای (اسم)
gantry
جای چلیک (اسم)
gantry

معنی کلمه gantry به انگلیسی

gantry
• framework from which rockets or missiles are launched; framework which holds railroad signals; framework which supports barrels (also gauntry)
• a gantry is a high metal structure that supports a crane, a set of road signs, railway signals, or other equipment.

gantry را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
یک سازه بلند پل مانند که تجهیزهایی مانند چرثقیل یا بالابر اسکله ها ,چراغها ,دوربین یا علامتهای راه آهن روی ان قرار میگیرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gantry
کلمه : gantry
املای فارسی : گنتری
اشتباه تایپی : لشدفقغ
عکس gantry : در گوگل

آیا معنی gantry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )