برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
get - off - my - back

get off my back

get off my back را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اصطلاح)
از پشت من بیا پایین) معنی لغوي اما در اصل کنایه از راحت گذاشتن، پاپی نشدن، اذیت نکردن، انتقاد و ایراد نگرفتن و مزاحمت ایجاد نکردن برای کسی بکار می رود.
معادل های فارسی در این ارتباط زیاد هستند مثل:
دست از سرم بردار!
راحتم بذار!
بهم گیر نده!
کاری با من نداشته باش و غیره!
Alice: I'm tired of your constant criticism, Get off my back
Jane: I was just trying to help
آلیس: من از ایراد گرفتن های مداوم تو خسته شدم، دست از سرم بردار!
جین: من فقط سعی داشتم کمک کنم!
ابوذر محمدپور
دست از سر کچلم وردار
مهدی صباغ
دست از سرم بردار
ولم کن
پاپیچ من نشو
اذیتم نکن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر


آیا معنی get off my back مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )