برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1288 100 1

Helpful

/ˈhelpfəl/ /ˈhelpfəl/

معنی: مفید، کمک کننده
معانی دیگر: سودمند، مفید و خوب

بررسی کلمه Helpful

صفت ( adjective )
مشتقات: helpfully (adv.), helpfulness (n.)
• : تعریف: providing aid or assistance.
مترادف: constructive, serviceable, useful
متضاد: destructive, unhelpful, useless
مشابه: accommodating, advantageous, ancillary, auxiliary, beneficial, benevolent, convenient, favorable, friendly, kind, neighborly, obliging, practical, pragmatic, profitable, propitious, utilitarian, valuable

واژه Helpful در جمله های نمونه

1. a helpful suggestion
پیشنهاد سودمند

2. a list of helpful hints for new students
فهرست راهنمایی‌های سودمند برای دانشجویان جدید

3. the information has been helpful to a great many people
این اطلاعات برای تعداد کثیری از مردم مفید بوده است.

4. their efforts in damping down the crisis were helpful
کوشش‌های آنان در کاستن بحران موفقیت‌آمیز بود.

5. a few pats around the newly planted tree are helpful
چند ضربه‌ی ملایم به اطراف درخت تازه کاشته شده مفید است.

6. What may seem helpful behaviour to you can be construed as interference by others.
[ترجمه ترگمان]آنچه ممکن است رفتار مفیدی به نظر برسد، می‌تواند به عنوان تداخل با دیگران تعبیر شود
[ترجمه گوگل]چه چیزی ممکن است رفتار مفید شما را به نظر برساند میتواند به عنوان دخالت دیگران تفسیر شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The staff in the London office are helpful but only have limited information.
[ترجمه ترگمان]کارکنان دفتر لندن مفید هستند اما اطلاعات محدودی دارند
[ترجمه گوگل]کارکنان دفتر لندن مفید هستند، اما فقط اطلاعات محدودی دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Helpful

مفید (صفت)
available , useful , effective , advantageous , beneficial , helpful , fruitful , beneficent , off use , profitable , utile
کمک کننده (صفت)
helpful , contributory , synergetic

معنی کلمه Helpful به انگلیسی

helpful
• useful, beneficial
• if someone is helpful, they help you by doing work for you or by giving you advice or information.
• something that is helpful makes a situation more pleasant or easier to deal with.

Helpful را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
به درد بخور
hossein
a person who always help outher people
s@eed
کمک کننده
M.kh
شخص نیکو کار
mobina
كمك رسان
mohammady
سودمند
parmis
All thinks are good
دکتر آرش وجود
کمک حال
Mahiarzeynali
کمک کننده
ابوذر.ف
مهربان، رفتار دوستانه داشتن
Friendly, kind
Hossein
ب داد رس
احمد درفشدار
ياري دهنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی helpful
کلمه : helpful
املای فارسی : هلپفول
اشتباه تایپی : اثمحبعم
عکس helpful : در گوگل

آیا معنی Helpful مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )