برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1317 100 1

hinduism

/ˈhɪndʒuːˌɪzəm/ /ˈhɪnduːɪzəm/

دین هندو (آمیزه ای از کیش برهمایی و بودایی و غیره)، مذهب هندو

بررسی کلمه hinduism

اسم ( noun )
• : تعریف: the predominant religious and social system of India, characterized by a caste structure of society, belief in reincarnation, and many deities that are aspects of the same supreme being.

واژه hinduism در جمله های نمونه

1. Despite the Hinduism of most Tamils and the Buddhism of most Sinhalese, they coexisted for those two millennia without much hostility.
[ترجمه ترگمان]با وجود آیین هندو اغلب Tamils و the of، آن‌ها برای آن دو هزار سال بدون دشمنی با یکدیگر هم‌زیستی داشتند
[ترجمه گوگل]علیرغم هندوئیسم بیشتر تامیل ها و بودیسم بیشتر سینال ها، آنها برای این دو هزاره بدون وجود خصومت زیاد همسو بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The wholesale exodus of untouchables from Hinduism would for ever blacken the conscience of Hindus without benefit to Untouchables.
[ترجمه ترگمان]مهاجرت دسته‌جمعی of از هندوها، تا به حال، وجدان هندوها را بدون اینکه برای نجس‌ها سود ببرند، بدنام می‌کنند
[ترجمه گوگل]خروج عمده غیرمستقیم از هندوئیسم، تا کنون، وجدان هندوها را بدون هیچ مزایایی به غیرقابل قبول شدن، می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Another example might be attitudes towards Hinduism. The question is often asked whether Hindus believe in many gods and goddesses.
[ترجمه ترگمان]مثال دیگر ممکن است نگرش نسبت به هندو باشد این سوال اغلب پرسیده می‌شود که آیا هندوها به بسیاری از خدایان و الهه‌ها اعتقاد دارند
[ترجمه گوگل]مثال دیگری ممکن است نگرش نسبت به هندوئیسم باشد سوال اغلب خواسته می شود که آیا هندو ها به بسیاری از خدایان و الهه ها اعتقاد دارند
[ترجمه ش ...

معنی کلمه hinduism به انگلیسی

hinduism
• main religion of india
• hinduism is an indian religion, which has many gods and teaches that people have another life on earth after they die.

hinduism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
آیین هندی که خود هندی ها بهش sanatana dharma میگن
دین مردم هند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hinduism
کلمه : hinduism
املای فارسی : هیندویسم
اشتباه تایپی : اهدیعهسئ
عکس hinduism : در گوگل

آیا معنی hinduism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )