برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

homeless shelter

بررسی کلمه homeless shelter

اسم ( noun )
• : تعریف: a place that provides temporary shelter for the homeless, esp. for the purpose of sleep.

homeless shelter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
گرمخانه
پناهگاه بی خانمان ها
سرپناه رایگان
محل خواب رایگان

مکانی که (توسط برخی نهادها مانند: شهرداری، بهزیستی و ....) برای نگهداری از افراد بی خانمان و فقیر در نظر گرفته شده و به رایگان در اختیار آنها قرار داده می شود. عمدتا از این مکان ها فقط برای خوابیدن استفاده می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی homeless shelter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )