برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1333 100 1

hoops

واژه hoops در جمله های نمونه

1. Grow lettuces under plastic stretched over wire hoops.
[ترجمه ترگمان]کاهو در زیر پلاستیکی که روی حلقه‌های سیمی دراز کشیده می‌شود، می‌شود
[ترجمه گوگل]گوساله ها را زیر پلاستیکی که روی حلقه های سیمان کشیده شده است، رشد دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The barrel had two metal hoops round it.
[ترجمه ترگمان]بشکه دو حلقه فلزی آن دور آن بود
[ترجمه گوگل]بشکه دو حلقه فلزی دور داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The dogs had been trained to jump through hoops.
[ترجمه ترگمان]سگ‌ها آموزش دیده‌اند که از میان حلقه‌ها بپرند
[ترجمه گوگل]سگ ها برای پریدن از طریق حلقه ها آموزش دیده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She was wearing large gold hoops in her ears.
[ترجمه ترگمان]حلقه طلایی بزرگی در گوش‌هایش بود
[ترجمه گوگل]او در گوشهایش کلاههای طلای بزرگ داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه hoops به انگلیسی

hoops
• basketball game (slang)

hoops را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

tohid7
بسکتبال(محاوره)
پرنیا
حلقه ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hoops مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )