برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1325 100 1

hysterical

/ˌhɪˈsterɪkəl/ /hɪˈsterɪkəl/

هیستریایی، تپاک، دژ آشفته، پرتپاک، پرشور و تشنج، بسیار خنده دار، روده بر کننده، دچار تپاکی

بررسی کلمه hysterical

صفت ( adjective )
مشتقات: hysterically (adv.)
(1) تعریف: of, concerning, or caused or characterized by hysteria.

(2) تعریف: having or tending to have hysterics; uncontrollably emotional or irrational.
مشابه: wild

(3) تعریف: causing uncontrollable laughter; wildly funny.
مشابه: hilarious, in the aisles

- That comic act was hysterical!
[ترجمه ترگمان] این عمل خنده‌آور بسیار عصبی بود!
[ترجمه گوگل] این عمل کمیک هیستریک بود!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه hysterical در جمله های نمونه

1. hysterical symptoms commonly serve to insulate the patient
نشانه‌های مرض هیستری معمولا به انزوای بیمار کمک می‌کند.

2. He thought I was being a hysterical female.
[ترجمه م.ن] آن مرد فکرکرد که من یک زن پرشور وتشنج بودم
|
[ترجمه ترگمان]اون فکر می‌کرد من یه زن عصبی هستم
[ترجمه گوگل]او فکر کرد که من یک زن هیستریک بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His hysterical laughter made everybody stunned.
[ترجمه ترگمان]صدای خنده hysterical همه را مات و مبهوت کرد
[ترجمه گوگل]خنده هیستریک او باعث شد همه را خیره کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The doctor slapped the hysterical child to make him calmer.
[ترجمه ترگمان]دکتر سیلی محکمی زد تا او را آرام‌تر کند
[ترجمه گوگل]دکتر این کودک هیستریک را به روی او آرام کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه hysterical به انگلیسی

hysterical
• of or pertaining to hysteria; suffering from hysteria; characterized by uncontrollable emotional outbursts; very funny, hilarious (slang)
• someone who is hysterical is in a state of uncontrolled excitement, anger, or panic, as a result of a shock or unpleasant experience.
• hysterical laughter is loud and uncontrolled.
• if you describe something as hysterical, you mean that it is extremely funny; an informal use.
hysterical fit
• temper tantrum, uncontrolled emotional display
hysterical laughter
• uncontrolled laughter

hysterical را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه .موسوی
نمایشی
پوریا
عصبی
محمدحسین
یک حالتی که شدیدا آزرده،یا شاد یا گریه کننده یا خنده دار. شدن.
حالتی شدید از هر حسی
آرمین دواری
جوگیر
ماه‌ بانو
بسیار خنده دار
خنده ی عصبی هم معنی میده
غلام علی
حالت شدید از هر حسی
شدید ا احساساتی
Mohamad daichi
روده بر کننده بسیار خنده دار
Kiana
احساسات غیرقابل کنترل
احساسات شدید
حالت شدید احساسات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hysterical
کلمه : hysterical
املای فارسی : هیستریکل
اشتباه تایپی : اغسفثقهزشم
عکس hysterical : در گوگل

آیا معنی hysterical مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )