برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
tell - you - what

I tell you what

I tell you what را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیزاده
یه چیزی به شما(بهت) بگم.
سرداری
I tell you what.i'll
عبارت به معنی:بهت گفته باشم (ها)
بهت بگم (ها)
Use to introduce a suggestion or to emphasize a statement

I tell you what,this car is too red
I tell you what,i wouldn't pay that much for a pair of shoes
علی
بهت گفته باشم که ...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی I tell you what مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )