برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1319 100 1

Idiocy

/ˈɪdiəsi/ /ˈɪdɪəsi/

معنی: خبط دماغ، خرق، خرف، حماقت، ابلهی، سبک مغزی
معانی دیگر: خریت، بی خردی، کالیوگی، بلاهت، پخمگی، نابخردی، خبط دماه

بررسی کلمه Idiocy

اسم ( noun )
حالات: idiocies
(1) تعریف: the state of being an idiot; an intelligence level very far below normal.
متضاد: genius

(2) تعریف: a foolish act or behavior; folly.
مشابه: folly, insanity

واژه Idiocy در جمله های نمونه

1. it's idiocy to swim in these flood waters
شنا در این سیلاب‌ها خریت است.

2. sheer idiocy
حماقت محض،بلاهت کامل

3. The idiocy of his behaviour appalled her.
[ترجمه ترگمان]حماقت رفتارش او را به وحشت انداخته بود
[ترجمه گوگل]اصطلاحات رفتار او او را ترسانده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Patriotism is a pernicious, psychopathic form of idiocy.
[ترجمه ترگمان]وطن‌پرستی، یک نوع pernicious، و نوعی حماقت است
[ترجمه گوگل]وطن پرستی یک شکل فاسد و روان پریشی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It's sheer idiocy to go climbing in such bad weather.
[ترجمه ترگمان]رفتن به این هوای بد حماقت محض است
[ترجمه گوگل]این اشتباه عجیب و غریب برای رفتن به بالا رفتن در چنین بد آب و هوا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. It stung, that eruption of uncomprehending idiocy.
[ترجمه ترگمان]این حال و ...

مترادف Idiocy

خبط دماغ (اسم)
alienation , insanity , idiocy
خرق (اسم)
disrespect , idiocy , amentia , asperity , imbecility , anility , brutality , dementia , dotage , discourtesy
خرف (اسم)
idiocy , anility
حماقت (اسم)
idiocy , foolishness , stupidity , idiotism , asininity , folly , silliness , hebetude , lunacy , fatuity , unreason , tommyrot
ابلهی (اسم)
idiocy , folly , fatuity
سبک مغزی (اسم)
idiocy

معنی عبارات مرتبط با Idiocy به فارسی

رجوع شود به: down's syndrome

معنی کلمه Idiocy به انگلیسی

idiocy
• condition of being an idiot; stupidity, foolishness, craziness, silliness
• the idiocy of something is the fact that it is very stupid; a formal word.
sheer idiocy
• complete stupidity

Idiocy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
بلاهت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی idiocy
کلمه : idiocy
املای فارسی : ایدیکی
اشتباه تایپی : هیهخزغ
عکس idiocy : در گوگل

آیا معنی Idiocy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )