برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1324 100 1

Invoice

/ˈɪnvɒjs/ /ˈɪnvoɪs/

معنی: صورت حساب، صورت، سیاهه، فاکتور، صورت کردن، فاکتور نوشتن
معانی دیگر: فاکتور نوشتن یا دادن، بیجک دادن، (فهرست قلم به قلم کالاهای فرستاده شده یا خدمات داده شده با ذکر مقدار و قیمت و هزینه ی حمل هریک و غیره) فاکتور، برگ فروش، سیاهه ی فروش

بررسی کلمه Invoice

اسم ( noun )
• : تعریف: a detailed statement of goods sold or shipped or of services provided, including their prices or charges.
مشابه: bill

- The restaurant owner complained that he had not received some of the items listed on the supply company's invoice.
[ترجمه ترگمان] صاحب رستوران شکایت داشت که او مقداری از اقلام فهرست‌شده در فاکتور شرکت را دریافت نکرده است
[ترجمه گوگل] صاحب رستوران شکایت کرد که او برخی از اقلام ذکر شده در صورتحساب شرکت عرضه را دریافت نکرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The plumber did not accept payment for the job but told the customer that she would receive an invoice from the company.
[ترجمه جعفر شیرخانلو] لوله کش هزینه لوله کشی را قبول نکرد اما به مشتری گفت که یک صورت حساب از طرف شرکت دریافت خواهد کرد.|
[ترجمه ترگمان] لوله‌کش از این شغل پول قبول نکرد، اما به مشتری گفت که یک فاکتور از شرکت دریافت خواهد کرد
[ترجمه گوگل] لوله کش پرداخت هزینه شغل را قبول نمی کند، بلکه به مشتری می گوید که فاکتور را از شرکت دریافت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه Invoice در جمله های نمونه

1. a signed invoice presumes receipt of goods
بارنامه‌ی امضا شده نشانه‌ی دریافت کالا است.

2. The seller has to issue a tax invoice.
[ترجمه ترگمان]فروشنده باید یک فاکتور مالیاتی صادر کند
[ترجمه گوگل]فروشنده باید فاکتور مالیاتی را صادر کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Please pay the final invoice within two weeks.
[ترجمه ترگمان]لطفا فاکتور نهایی را در عرض دو هفته پرداخت کنید
[ترجمه گوگل]لطفا فاکتور نهایی را ظرف دو هفته پرداخت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We will then send you an invoice for the total course fees.
[ترجمه ترگمان]سپس فاکتور هزینه کل را برای شما می‌فرستیم
[ترجمه گوگل]ما سپس یک فاکتور برای هزینه های دوره ی کامل ارسال خواهیم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. In an invoice the amount of money should be written both in words and in figures.
[ترجمه ترگمان]در فاکتور مقدار پول باید به صورت کلمات و هم در ارقام نوشته شود
[ترجمه گ ...

مترادف Invoice

صورت حساب (اسم)
account , bill , invoice , facture , tab
صورت (اسم)
face , invoice , figure , physiognomy , sign , aspect , form , visage , picture , shape , hue , file , roll , muzzle , list , schedule , effigy , roster , phase , facies
سیاهه (اسم)
bill , invoice , list , inventory
فاکتور (اسم)
invoice , facture , factor , multiplier , divisor , driving force
صورت کردن (فعل)
invoice
فاکتور نوشتن (فعل)
invoice

معنی عبارات مرتبط با Invoice به فارسی

صورت حساب ضمیمه

معنی Invoice در دیکشنری تخصصی

invoice
[حسابداری] صورتحساب، سیاهه
[کامپیوتر] صورتحساب .
[صنعت] صورتحساب، صورت وضعیت، فاکتور
[حقوق] صورتحساب (صادر کردن)
[ریاضیات] سیاهه، صورت خرید، صورت حساب
[حسابداری] فاکتور یا سیاهه تجاری
[حسابداری] سیاهه کنسولی
[حقوق] صورت کالای صادره با مهر و امضای کنسولگری کشور مقصد
[حقوق] نسخه اصلی صورتحساب
[حقوق] پرداخت پس از دریافت صورتحساب
[ریاضیات] پیش فاکتور، پروفورما
[حقوق] پروفورما، صورت اعلام بها، فاکتور
[حسابداری] سیاهه خرید
[حسابداری] سیاهه فروش
[حسابداری] صدور پیش فاکتور از طریق تلکس

معنی کلمه Invoice به انگلیسی

invoice
• list of purchased goods or services provided which includes the individual costs and the total charge
• make an invoice; give an invoice to
• an invoice is an official document that lists the goods or services that you have received from a person or company and says how much money you owe them.
• to invoice someone means to send them an invoice.
falsify an invoice
• illegally alter a list of accounts
pro forma invoice
• certificate of dispatch, detailed list of the contents of a package sent for delivery
tax invoice
• payment receipt listing the value of goods and value added tax
without an invoice
• without a receipt

Invoice را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
صورتحساب
صورت وضعیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی invoice
کلمه : invoice
املای فارسی : اینویس
اشتباه تایپی : هدرخهزث
عکس invoice : در گوگل

آیا معنی Invoice مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )