برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1314 100 1

Irreverence

/ɪˈrevərəns/ /ɪˈrevərəns/

معنی: بی حرمتی، هتک حرمت، بی ادبی، عدم احترام
معانی دیگر: بی احترامی، عدم رعایت احترام (کسی)

بررسی کلمه Irreverence

اسم ( noun )
• : تعریف: lack of reverence or respect, or an act or utterance that displays this lack.

واژه Irreverence در جمله های نمونه

1. they treated their elders with irreverence
آنان با بزرگترهای خود با بی‌حرمتی رفتار کردند.

2. His irreverence for authority marks him out as a troublemaker.
[ترجمه ترگمان]irreverence نسبت به اقتدار او را به عنوان یک دردسر نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]بی احترامی او به مقامات، او را به عنوان یک مشکل ساز نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Miller refused to testify, and paid for his irreverence by being officially labeled a pinko.
[ترجمه ترگمان]میلر از شهادت دادن سر باز زد، و با توجه به اینکه به طور رسمی a برچسب خورده بود، نسبت به بی‌حرمتی او پرداخت
[ترجمه گوگل]میلر از شهادت دادن خودداری کرد و به خاطر عدم احترامش به دلیل رسمی بودن یک پینکو پرداخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Informed irreverence carries certain risks into the heartland of self-interest.
[ترجمه ترگمان]بی‌حرمتی به بی‌حرمتی به قلب، خطرات خاصی را در قلب خود به همراه دارد
[ترجمه گوگل]عدم اطمینان آگاهانه خطرات خاصی را به قلمرو خودکفا می اندازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف Irreverence

بی حرمتی (اسم)
affront , contumely , profanation , violence , disrespect , desecration , irreverence
هتک حرمت (اسم)
desecration , irreverence , outrage
بی ادبی (اسم)
lowliness , irreverence , discourtesy
عدم احترام (اسم)
irreverence

معنی کلمه Irreverence به انگلیسی

irreverence
• lack of reverence; lack of respect, rudeness, impudence; disrespectful act
• irreverence is behaviour in which you talk to someone, or talk about them, without showing the respect for them that people would expect.

Irreverence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
گستاخی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی irreverence
کلمه : irreverence
املای فارسی : ایررورنک
اشتباه تایپی : هققثرثقثدزث
عکس irreverence : در گوگل

آیا معنی Irreverence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )