برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1318 100 1

idealization


تصور کمال مطلوب

واژه idealization در جمله های نمونه

1. Real numbers refer to a mathematical idealization rather than to any actual physically objective quantity.
[ترجمه ترگمان]اعداد حقیقی به یک آرمان‌گرایی ریاضی اشاره می‌کنند و نه به لحاظ فیزیکی واقعی
[ترجمه گوگل]اعداد واقعی به یک آرمان سازی ریاضی به جای هر مقدار واقعی جسمی واقعی اشاره دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Within the legal container of marriage, the idealization and illusion so characteristic or the in-love state can take a nasty knock.
[ترجمه ترگمان]در ظرف قانونی ازدواج، ایده‌آل بودن و فریب، چنین مشخصه یا حالت در عشق می‌تواند ضربه زننده داشته باشد
[ترجمه گوگل]در ظرف قانونی ازدواج، ایده آل سازی و توهمات بسیار مشخص و یا در کشور عاشقانه می تواند ضربه تند و زننده را
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Performs the idealization the reality in person, but produces the new artistic style.
[ترجمه ترگمان]به دنبال آرمان‌گرایی کردن واقعیت در فرد، اما سبک هنری جدید را تولید می‌کند
[ترجمه گوگل]ایده آل سازی واقعیت را شخصا انجام می دهد، اما سبک هنری جدید را تولید می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The absenc ...

معنی کلمه idealization به انگلیسی

idealization
• process of making something ideal; viewing of someone or something as ideal, romanticizing (also idealisation)

idealization را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد علی کریمی
فرایند ایده‌آل سازی،دیدن چیز ها به عنوان ایده‌آل
محمد علی کریمی
تجسم سازی آرمانی
محمد علی کریمی
مجسم سازی آرمانی
Hamed
ایده آل سازی
jahanaks.blog.ir

idealisation/ idealization
ایده آل سازی
حاجی
تصور دلخواه،تصور موردپسند،تصورخیالی،تصورهدف زندگی،هدفمند سازی
حاجی غلام
فرایند ایجاد کمال فاضله
حاج احمد
متناسب سازی،سنخیت سازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی idealization
کلمه : idealization
املای فارسی : ایدیلیزتین
اشتباه تایپی : هیثشمهظشفهخد
عکس idealization : در گوگل

آیا معنی idealization مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )