برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1282 100 1

importantly

/ɪmˈpeɪ.ʃənt.li/ /ɪmˈpeɪ.ʃənt.li/

بطور مهم، با اهمیت، با داشتن اهمیت، بطور بانفوذ

بررسی کلمه importantly

قید ( adverb )
• : تعریف: a word used to emphasize the importance of what is being said.

- He apologized and, more importantly, seemed to truly feel sorry.
[ترجمه mary] اوعذر خواهی کرد و از همه مهمتر حقیقتا متاسف به نظرمی رسید
|
[ترجمه ترگمان] او معذرت‌خواهی کرد و از همه مهم‌تر، انگار واقعا احساس تاسف می‌کرد
[ترجمه گوگل] او عذرخواهی کرد و مهمتر از همه، به نظر می رسید واقعا احساس متاسفم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه importantly در جمله های نمونه

1. Most importantly, you must keep a record of everything you do.
[ترجمه ترگمان]مهم‌تر از همه، شما باید هر کاری که می‌کنید، ثبت کنید
[ترجمه گوگل]مهمتر از همه، شما باید یک رکورد از همه چیز را انجام دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I was hungry, and, more importantly, my children were hungry.
[ترجمه ترگمان]گرسنه بودم و مهم‌تر از همه بچه‌های من گرسنه بودند
[ترجمه گوگل]من گرسنه بودم، و مهمتر از همه، بچه های من گرسنه بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He strode importantly into the room.
[ترجمه ترگمان]با گام‌های بلند به داخل اتاق رفت
[ترجمه گوگل]او به طور مهمی وارد اتاق شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This controversy was expected to figure importantly in their discussion.
[ترجمه ترگمان]انتظار می‌رفت که این بحث از همه مهم‌تر در بحث آن‌ها باشد
[ترجمه گوگل]انتظار میرود این بحثها در بحثهایشان اهمیت بیشتری داشته باشند
[ترجمه شما] ترجم ...

معنی کلمه importantly به انگلیسی

importantly
• significantly; momentously, consequentially; pompously, arrogantly
self importantly
• in a boastful manner, arrogantly

importantly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Farahani
حائز اهمیت است
محمدرضا خسروی
اساسا، به طور اساسی
مهرداد خانی
بالاخص
بویژه
معصومه ع
به طور مهمی
محدثه فرومدی
مهم آن‌که
...Importantly, de Vries concludes that = مهم آن‌که د فریس نتیجه می‌گیرد...
میلاد علی پور
مسئله اینجا بود که، موضوع مهم این بود که، از همه مهمتر اینکه، موضوع این بود که
sakineh tebbi
از همه مهمتر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی importantly
کلمه : importantly
املای فارسی : ایمپرتنتلی
اشتباه تایپی : هئحخقفشدفمغ
عکس importantly : در گوگل

آیا معنی importantly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )