برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1222 100 1

in a breeze


(امریکا - عامیانه) به آسانی، به سهولت، با کوشش کم

واژه in a breeze در جمله های نمونه

1. They twirled just fine in a breeze, but dropped like an arrow if released carefully in still air.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها فقط در یک نسیم ملایم می‌چرخیدند، اما اگر با دقت در هوا رها شوند، مثل تیری رها شدند
[ترجمه گوگل]آنها فقط در یک نسیم خوب حرکت کردند، اما اگر به دقت در هوا پخش شود، مانند یک فلش افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We got the job done in a breeze.
[ترجمه فاطمه جمالی] کارمان را مثل آب خوردن انجام دادیم
|

[ترجمه ترگمان] کارمون رو توی یه نسیم تموم کردیم
[ترجمه گوگل]ما کار را در یک نسیم انجام دادیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Our team won the game in a breeze.
[ترجمه ترگمان]تیم ما در یک نسیم پیروز شد
[ترجمه گوگل]تیم ما این بازی را با یک نسیم به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The home team had won the gam ...

in a breeze را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in a breeze
کلمه : in a breeze
املای فارسی : این ا بریز
اشتباه تایپی : هد ش ذقثثظث
عکس in a breeze : در گوگل

آیا معنی in a breeze مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )