برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1319 100 1

in addition to


علاوه بر این، به اضافه

واژه in addition to در جمله های نمونه

1. To accomplish great things, in addition to dream, must act.
[ترجمه bahar] برای رسیدن به چیز های بزرگ علاوه بر رویاپردازی باید عمل کرد
|
[ترجمه ترگمان]برای رسیدن به کاره‌ای بزرگ، علاوه بر خواب، باید عمل کرد
[ترجمه گوگل]برای انجام کارهای بزرگ، علاوه بر رویای، باید عمل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In addition to the thick fog, there was a heavy swell.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر مه غلیظ، باد شدیدی می‌وزید
[ترجمه گوگل]علاوه بر مه مبهم، یک تورم سنگین وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In addition to the 81 positive comments, 26 students had neutral, mixed, negative or off topic views.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر این ۸۱ نظر مثبت، ۲۶ دانشجو دیدگاه بی‌طرف، ترکیبی، منفی یا خارج از موضوع داشتند
[ترجمه گوگل]علاوه بر 81 نظر مثبت، 26 دانشجو دیدگاه های خنثی، مخلوط، منفی یا غیرمستقیم داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی in addition to در دیکشنری تخصصی

in addition to
[ریاضیات] علاوه بر، بعلاوه

معنی کلمه in addition to به انگلیسی

in addition to
• on top of, extra to

in addition to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Eli
به علاوه
محمد
علاوه بر
ebi
نیز ، همچنین ، افزون بر ، افزون بر این
Fwti
از این گذشته
0877
از جمله
کاربر آبادیس
علاوه بر
Taha
به علاوه
محدثه فرومدی
اضافه بر، افزون بر، مضاف بر، مزید بر، به همراه، در کنار، غیر از

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in addition to
کلمه : in addition to
املای فارسی : این اددیتین تو
اشتباه تایپی : هد شییهفهخد فخ
عکس in addition to : در گوگل

آیا معنی in addition to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )