برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1287 100 1

in pairs


دو تا دو تا، جفتی، به صورت زوج

واژه in pairs در جمله های نمونه

1. The bank has its headquarters in Pairs.
[ترجمه ترگمان]بانک مرکزی این بانک در حال پر شدن است
[ترجمه گوگل]این بانک دارای دفتر مرکزی در جفت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Shutters usually come in pairs and are hung like doors on hinges.
[ترجمه ترگمان]با اینکه معمولا دو جفت جفت می شن و مثل دره‌ای که روی پاشنه خوابیده باشند آویزان می شن
[ترجمه گوگل]کرکره ها معمولا در جفت ها قرار می گیرند و مانند درب های لولایی آویزان می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We worked in pairs for the role-play exercise.
[ترجمه ترگمان]ما برای تمرین بازی در جفت جفت کار کردیم
[ترجمه گوگل]ما برای انجام بازی نقش بازی کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They marched out singly or in pairs.
[ترجمه ترگمان]یک یا دو جفت از خانه بیرون رفتند
[ترجمه گوگل]آنها به تنهایی یا به صورت جفتی حرکت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی in pairs در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه in pairs به انگلیسی

in pairs
• by two, in couples

in pairs را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
دو تا دو تا-جفت جفت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in pairs
کلمه : in pairs
املای فارسی : این پیرس
اشتباه تایپی : هد حشهقس
عکس in pairs : در گوگل

آیا معنی in pairs مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )