برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1286 100 1

in the way

واژه in the way در جمله های نمونه

1. There are qualitative differences in the way children and adults think.
[ترجمه ترگمان]تفاوت‌های کیفی در روش فکر کودکان و بزرگسالان وجود دارد
[ترجمه گوگل]تفاوتهای کیفی در راه کودکان و بزرگسالان وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He put me in the way of a good bargain.
[ترجمه ترگمان]اون منو تو راه خوبی قرار داد
[ترجمه گوگل]او را در راه معامله خوب قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She was quite mechanical and unthinking in the way she ironed the shirts.
[ترجمه ترگمان]او در حالی که پیراهن‌های اتو را اتو می‌کرد عاری از دوز و دوز بود
[ترجمه گوگل]او به شیوه ای که پیراهنش را می پوشید، کاملا مکانیکی و غیر قابل تصور بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The wardrobe is in the way.
[ترجمه ترگمان]گنجه راه است
[ترجمه گوگل]کمد لباس در راه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه in the way به انگلیسی

in the way
• impeding, obstructing, blocking, disturbing, interfering
be in the way
• be impeding, be in a position to obstruct, be blocking, be disturbing, be interfering

in the way را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Elly
In the/sb's way
Stopping sb from moving or doing sth
کسی رو از کاری متوقف کردن
لیلی موسوی
بر سر راه کسی یا چیزی قرار داشتن، مانع بودن
نادر
سر راه ( مانع )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی in the way مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )