انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 990 100 1

in vivo

تلفظ in vivo
تلفظ in vivo به آمریکایی/ɪnˈviːvoʊ/ تلفظ in vivo به انگلیسی/ɪnˈviːvəʊ/

(لاتین: در موجود زنده) روی دهنده یا موجود در سازواره ی زنده، درزیوه، در داخل بدن، در دورن موجود زنده، درون تنی

بررسی کلمه in vivo

صفت و ( adjective, adverb )
• : تعریف: happening within a living organism.

- in vivo analysis of cell changes. (Cf. in vitro.)
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] آنالیز in vivo در مورد تغییرات سلول (Cf)در آزمایشگاه (in vitro)
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] تجزیه و تحلیل در in vivo از تغییرات سلولی (Cf in vitro)
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه in vivo در جمله های نمونه

1. Thus, there are both in vivo and in vitro experimental models of focal epilepsy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بنابراین، هم در شرایط ازمایشگاهی و هم در مدل‌های تجربی آزمایشگاهی از صرع کانونی وجود دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بنابراین، هر دو مدل آزمایشی in vivo و in vitro از صرع کانونی وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. This latter finding provides further evidence of the in vivo platelet activation and release reaction.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این یافته بعدی، شواهد بیشتری از فعال‌سازی صفحه in vivo و واکنش آزاد کردن ارایه می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این یافته جدید نشان می دهد شواهد بیشتری در مورد فعال شدن پلاکت در واکنش و انتشار واکنش نشان می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Both accumulation of metals in vivo in plants and distribution of the plant species growing in porcelain clay abandoned in a selected mine of copper and zinc were investigated.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هر دو تجمع فلزات در in vivo در گیاهان و توزیع گونه‌های گیاهی که در خاک رس چینی رها شده‌اند، در معدن انتخابی مس و روی مورد بررسی قرار گرفتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هر دو تجمع فلزات in vivo در گیاهان و توزیع گونه های گیاهی که در خاک رس چینی قرار می گیرند در معدن انتخاب شده مس و روی بررسی شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. When in vivo material oxygenolysis will produce the hydrogen peroxide and the free radical, what will be most common will be the oxygen free
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هنگامی که در شرایط ازمایشگاهی oxygenolysis هیدروژن و رادیکال آزاد تولید خواهد کرد، آن چه بسیار رایج خواهد بود آزاد اکسیژن خواهد بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هنگامی که اکسیژنزولیز ماده در in vivo پراکسید هیدروژن و رادیکال آزاد را تولید می کند، بیشترین شایع بودن آزاد بودن اکسیژن
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Here we demonstrate by in vivo time-lapse imaging of optic tectal cells in Xenopus laevis tadpoles that enhanced visual activity driven by a light stimulus promotes dendritic arbor growth.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در اینجا ما با تصویربرداری زمان in vivo از سلول‌های tectal نوری در Xenopus laevis شروع می‌کنیم که فعالیت‌های بصری تقویت‌شده با محرک نور را افزایش می‌دهد و رشد درختان dendritic را افزایش می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در اینجا ما نشان می دهد در vivo تصویربرداری زمان باقی مانده از سلول های خلفی اپتیکی در Xenopus laevis tadpoles که افزایش فعالیت بصری ناشی از یک محرک نور باعث رشد دندریتیک بیضه می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. SFE could elevate the activity of invertase in vivo during the periods of flowering and pod - filling .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]SFE می‌تواند فعالیت of را در شرایط in vivo در طی دوره of و پر کردن pod بالا ببرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]SFE می تواند فعالیت invertase in vivo را در طول دوره گلدهی و پر کردن بادام افزایش دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Experiments in vitro using agar and experiments in vivo were performed to investigate the effects of the herbal medicine on prevention of Schistosoma japonicum cercaria entering the host body.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آزمایش‌ها در آزمایشگاه با استفاده از آگار و آزمایش‌ها در شرایط in vivo برای بررسی اثرات داروی گیاهی در پیش‌گیری از ورود Schistosoma japonicum cercaria به بدن میزبان انجام شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آزمایشات in vitro با استفاده از آگار و آزمایش های in vivo برای بررسی اثرات داروهای گیاهی در پیشگیری از بروز شیستوزومای japonicum cercaria در بدن میزبان انجام شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. ABSTRACT:Objective To investigate the value of in vivo proton magnetic resonance spectroscopy (1H MRS) in the assessment of hepatocellular carcinoma(HCC) and cholangiocarcinoma.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چکیده: هدف تحقیق در مورد ارزش در طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی پروتون (in in vivo (۱ H MRS)در ارزیابی گروه carcinoma (HCC)و cholangiocarcinoma
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چکیده هدف: هدف از انجام بررسی اسپرم و انکسار مغناطیسی مغناطیسی پروتون (1H MRS) در ارزیابی کارسینوم هپاتوسلولار (HCC) و کلنگیواریسینوما است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Measurement and analysis of the in vivo posteroanterior impulse response of the human thoracolumbar spine: a feasibility study.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج موجود در بدن (in vivo)پاسخ ضربه‌ای به ستون فقرات انسان است: یک مطالعه امکان‌سنجی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اندازه گیری و تجزیه و تحلیل واکنش تحریک مثانه در ناحیه درون ستون فقرات مغز انسان: مطالعه امکان سنجی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. ObjectiveTo study the anti-inflammatory effects(in vivo)and antibacterial effects(in vitro)of different concentration ethanol and water extracts from Lithospermum erythrorhizon.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ObjectiveTo اثرات ضد التهابی (in vivo)و اثرات ضد باکتری (در شرایط in vitro)اتانول غلظت مختلف و عصاره آب از Lithospermum erythrorhizon را مورد مطالعه قرار می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: بررسی اثرات ضد التهابی (in vivo) و اثرات ضد باکتریایی (in vitro) اتانول و عصاره آب مختلف از لیتوسپرموم erythrorhizon
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Objective : To establish an in vivo observation method of basilar artery in rat.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف: ایجاد یک روش مشاهده in vivo از سرخرگ basilar در موش
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: برای ایجاد یک روش مشاهده درون ریوی عصب Basilar در موش صحرایی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. A. Meyer(G. S. )are reported. In vivo, G. S. significantly enhances anti-sheep red cell-specific plaque-forming cell response and the activity of natural killer cell in mouse.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آ مایر (جی S)گزارش شده‌است in vivo، G اس به طور قابل‌توجهی پاسخ سلول مخصوص anti به سلول قرمز و فعالیت سلول قاتل طبیعی در موش را افزایش می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]A Meyer (S S ) گزارش شده است In vivo، G S به طور قابل توجهی پاسخ سلول های خاص پلاك به سلول های قرمز ضد سلول و فعالیت سلول های قاتل طبیعی در موش را افزایش می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Xenon Induces Late Cardiac Preconditioning In Vivo:A Role for Cyclooxygenase 2?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Xenon induces Late Late preconditioning: یک نقش برای Cyclooxygenase ۲؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Xenon Induced Preconditioning در اواخر قلب در in vivo: نقش برای cyclooxygenase 2؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Further studies show that myoglobin, which is an in vivo biomolecule, is able to accelerate the scavenging of H2O2 by NADH notably due to its peroxidatic activity.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مطالعات بیشتر نشان می‌دهد که myoglobin، که یک an in vivo است، قادر است که به خاطر فعالیت to، به تقسیم scavenging H [ ۲ ] O [ ۲ ] O [ ۲ ] O [ ۲ ] O [ ۲ ] O [ ۲ ] O [ ۲ ] O [ ۲ ] O [ ۲ ] O [ ۲ ] O [ ۲ ] O [ ۲ ] O [ ۲ ] O [ ۲ ] O [ ۲ ] O [ ۲ ] O [ ۲ ]
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مطالعات بیشتر نشان می دهد که میوگلوبین، که یک بیومولکول in vivo است، قادر به تسریع تخلیه H2O2 توسط NADH به خصوص به علت فعالیت پراکسیداسیون آن است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. This suggests that the low level of enzyme activity observed in vitro is reflected in vivo.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این نشان می‌دهد که سطح پایین فعالیت آنزیم مشاهده‌شده در آزمایشگاه در شرایط ازمایشگاهی نشان داده می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این نشان می دهد که سطح پایین فعالیت آنزیم در آزمایشگاهی انعطاف پذیر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی in vivo در دیکشنری تخصصی

in vivo
[علوم دامی] در داخل بدن موجود زند .
[پلیمر] در بطن زنده، در محیط زنده

معنی کلمه in vivo به انگلیسی

in vivo
• in a living organism

in vivo را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی in vivo

ebitaheri@gmail.com ٢١:٢١ - ١٣٩٦/١٠/٢٠
درون‌جانداری
|

احمد فریدنیا ١٢:١٣ - ١٣٩٧/٠٦/٣١
درون بافتی
|

پیشنهاد شما درباره معنی in vivoنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی in vivo
کلمه : in vivo
املای فارسی : این ویو
اشتباه تایپی : هد رهرخ
عکس in vivo : در گوگل


آیا معنی in vivo مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )