برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1282 100 1

intellectually


معنا، بطور معنوی، بطور عقلانی، ذهنا، هوشمندانه، ازروی هوش، خردمندانه

واژه intellectually در جمله های نمونه

1. intellectually he is a bit dim
او از نظر عقلی کمی کند است.

2. Intellectually, this man and I are worlds apart.
[ترجمه ترگمان]از نظر ذهنی، این مرد و من از هم جدا هستیم
[ترجمه گوگل]از نظر فکری، این مرد و من از هم جدا هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Blake was intellectually able but politically inept.
[ترجمه ترگمان](بلیک)از لحاظ فکری قادر بود، اما از لحاظ سیاسی نالایق بود
[ترجمه گوگل]بلک توانا به لحاظ ذهنی بود اما از لحاظ سیاسی ناتوان بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It was clear the group were regarded as intellectually/morally/socially inferior.
[ترجمه ترگمان]مشخص شد که این گروه از نظر اخلاقی \/ اخلاقی \/ اجتماعی پایین‌تر شناخته شده‌است
[ترجمه گوگل]روشن بود که این گروه به لحاظ فکری / اخلاقی / اجتماعی پایینتر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He preferred the company of those who were intellectually inferior to himself.
[ترجمه ...

معنی کلمه intellectually به انگلیسی

intellectually
• from an intellectual point of view; in an intellectual manner

intellectually را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
از نظر عقلی
لیلی موسوی
از لحاظ ذهنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی intellectually
کلمه : intellectually
املای فارسی : اینتللکتواللی
اشتباه تایپی : هدفثممثزفعشممغ
عکس intellectually : در گوگل

آیا معنی intellectually مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )