برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1322 100 1

interlocutor

/ˌɪntərˈlɑːkjətər/ /ˌɪntəˈlɒkjʊtə/

معنی: طرف صحبت، هم سخن، کلیم، جواب دهنده
معانی دیگر: گفت و شنودگر

بررسی کلمه interlocutor

اسم ( noun )
• : تعریف: one who participates in a conversation or dialogue.

واژه interlocutor در جمله های نمونه

1. Abraham was able to act as interpreter and interlocutor for our group.
[ترجمه ترگمان]ابراهیم توانست به عنوان مفسر و interlocutor برای گروه ما عمل کند
[ترجمه گوگل]ابراهیم توانست به عنوان مترجم و همکار برای گروه ما عمل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These interlocutors, one assumes, were selected at random, for logical coherence in the set as a whole is wanting.
[ترجمه ترگمان]این طرفین، که فرض می‌شود، به طور تصادفی انتخاب شده‌اند، به منظور انسجام منطقی در مجموعه به عنوان یک کل، انتخاب شده‌اند
[ترجمه گوگل]این مخاطبان، یکی از فرض ها، به صورت تصادفی انتخاب شده اند، زیرا انسجام منطقی در مجموعه به عنوان یک کل مورد نظر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Warren will be the evening's sole interlocutor.
[ترجمه ترگمان]وارن \"تنها\" مخاطب \"میشه\"
[ترجمه گوگل]وارن تنها فرد مذکور خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Tess's attention was thus attracted to the dairyman's interlocutor, of whom she could see but the merest patch, owing to his burying his head so persistently in the flank of the milcher ...

مترادف interlocutor

طرف صحبت (اسم)
interlocutor
هم سخن (اسم)
interlocutor
کلیم (اسم)
interlocutor
جواب دهنده (اسم)
interlocutor

معنی کلمه interlocutor به انگلیسی

interlocutor
• converser, participant in a conversation
• your interlocutor is the person with whom you are having a conversation; a formal word.
his interlocutor
• person he is talking with

interlocutor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
مصاحبه‌كننده
parvaneh
مخاطب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی interlocutor
کلمه : interlocutor
املای فارسی : اینترلکوتر
اشتباه تایپی : هدفثقمخزعفخق
عکس interlocutor : در گوگل

آیا معنی interlocutor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )