برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1324 100 1

intimate

/ˈɪntəmət/ /ˈɪntɪmeɪt/

معنی: مانوس، محرم، محبوب، صمیمی، خودمانی، مطلبی را رساندن، محرم ساختن، گفتن
معانی دیگر: درونی، نهادی، ذاتی، اساسی، بنیادی، محرمانه، خصوصی، شخصی، از ته قلب، جان جانی، مهرورز، دمساز، دنج، گرم و نرم، (دانش) ژرف، از نزدیک، دوست صمیمی، دوست دمساز، همدم، (با ایما و اشاره) فهماندن، حالی کردن، دارای رابطه ی جنسی نامشروع، (در اصل) اعلام کردن، معنی دادن

بررسی کلمه intimate

صفت ( adjective )
(1) تعریف: characterized by a very warm friendship or very close personal relationship.
مترادف: affectionate, bosom, dear, familiar, warm
متضاد: casual, cold
مشابه: chummy, close, cozy, fond, friendly, near, special, tight

- Wanting a small wedding, they invited only family members and intimate friends.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها به دنبال یک عروسی کوچک بودند، آن‌ها فقط اعضای خانواده و دوستان صمیمی را دعوت کردند
[ترجمه گوگل] خواهان عروسی کوچک، آنها تنها اعضای خانواده و دوستان صمیمی خود را دعوت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: characterized by a thorough acquaintance or detailed familiarity.
مترادف: close, detailed, profound, sound, thorough, thoroughgoing
متضاد: casual, superficial
مشابه: deep, exacting, familiar, incisive, penetrating, personal, searching

- The astronauts must have an intimate understanding of the functioning of their equipment.
[ترجمه ترگمان] فضا نوردان باید درک صمیمانه‌ای از عملکرد تجهیزات آن‌ها داشته باشند
[ترجمه گوگل] فضانوردان باید درک صحیح از عملکرد تجهیزات خود داشته باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه intimate در جمله های نمونه

1. an intimate friend
دوست صمیمی

2. an intimate knowledge of english
تسلط کامل به (زبان) انگلیسی

3. an intimate knowledge of the details of that event
آشنایی کامل با جزئیات آن واقعه

4. an intimate restaurant
رستوران دنج

5. her intimate feelings
احساسات شخصی و نهان او

6. the intimate structure of the atom
ساختار درونی اتم

7. the president's intimate friend and most trusted lieutenant
دوست صمیمی و یاور بسیار مورد اطمینان رییس جمهور

8. get (or be) on intimate terms with someone
باکسی صمیمی بودن،با کسی خیلی نزدیک بودن

9. he was indiscreet and asked intimate questions
او بی‌ملاحظه بود و پرسش‌های خودمانی می‌کرد.

10. We're not on intimate terms with our neighbours.
[ترجمه ترگمان]ما با همسایه هامون صمیمی نیستیم
[ترجمه گوگل]ما با همسایگانمان در رابطه صمیمی نیستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. She has an intimate know ...

مترادف intimate

مانوس (اسم)
friend , comrade , intimate , familiar
محرم (اسم)
intimate , confidant
محبوب (صفت)
favorite , honey , lovable , loveable , lovesome , dear , beloved , popular , loved , cherished , darling , intimate , precious , treasured
صمیمی (صفت)
near , frank , real , cordial , sincere , loving , warm , privy , candid , big-hearted , intimate , heartfelt , unaffected , hearty , chummy , heart-to-heart , whole-hearted , true-hearted
خودمانی (صفت)
close , related , friendly , private , bosom , inner , intimate , familiar , comradely , heart-to-heart , hob-and-nob , hob-a-nob
مطلبی را رساندن (فعل)
inform , intimate , bring up-to-date
محرم ساختن (فعل)
intimate
گفتن (فعل)
utter , declare , relate , tell , inform , say , adduce , tongue , mouth , observe , cite , intimate , bubble , rehearse

معنی عبارات مرتبط با intimate به فارسی

جامه ی شب، لباس خواب

معنی کلمه intimate به انگلیسی

intimate
• close friend; confidant
• drop a hint, suggest, insinuate, imply; announce, declare, state (archaic)
• close, familiar; personal, private; warm, friendly; involving sexual relations; detailed; inner
• if two people have an intimate relationship, they are very good friends.
• intimate also means personal and private.
• to be intimate with someone means to have a sexual relationship with them; an old-fashioned use.
• an intimate connection is a very close one.
• if you have an intimate knowledge of something, you know it in great detail.
• if you intimate that something is the case, you say it in an indirect way; a formal use.
intimate contact
• close contact, sexual contact, touching
intimate conversation
• personal conversation, face to face talk
intimate friend
• close companion, dear friend
intimate knowledge
• first hand knowledge
intimate matters
• intimate issues, affairs that concern only her and him
intimate relationship
• close relationship, strong bond

intimate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی افراسیابی
تنگاتنگ , نزدیک
marjan
جان ،جاني ،محرم، صميمي ، خودماني
mousivand setare
محرم ساختن صميمي جاني جاني
عليرضا كريمي وند
جان جاني صميمي محرم
عليرضا كريمي وند
جان جاني محرم
عليرضا كريمي وند
جان جاني محرم صميمي
عليرضا كريمي وند
دمساز. جون جوني
aida
private and personal
الهه علوی
عاشقانه
intimate relationship روابط عاشقانه
mohammad amin
خصوصی
يار دلواري
محرم اسرار ، به منظور سازمان درون خانواده
Facing real issues
روبه رو شدن با مسائل حقيقي
Zaza
(شناخت) کامل , عمیق
میلاد علی پور
تلویحا اعلام کردن، ضمنا چیزی را گفتن، حرفی را در لفافه زدن، غیرمستقیم مطلبی را فهماندن
بزرگ زاده
بی پرده
صمیمی
لخت بودن و عریان شدن هم معنی می دهد
Mhd
حاصل
saeed
یکنواخت
قشقایی
فهماندن، حالی کردن غیر مستقیم
intimate sth. to sb
آرین جان
صمیمی/دوستانه، با اغماض میشه گفت عاشقانه
intimate relationship = رابطه دوستانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی intimate
کلمه : intimate
املای فارسی : اینتیمت
اشتباه تایپی : هدفهئشفث
عکس intimate : در گوگل

آیا معنی intimate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )