برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1279 100 1

known as

واژه known as در جمله های نمونه

1. The most complicated motorway interchange in Britain is known as Spaghetti Junction.
[ترجمه ترگمان]The motorway در بریتانیا به عنوان تقاطع اسپاگتی معروف است
[ترجمه گوگل]پیچیدگی بزرگراه در بریتانیا به عنوان Spaghetti Junction شناخته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The drug is variously known as crack or freebase.
[ترجمه ترگمان]این دارو به طرق مختلف به عنوان ترک یا ترک شناخته می‌شود
[ترجمه گوگل]این دارو به صورت crack و یا freebase شناخته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Wolves hunt in groups known as packs.
[ترجمه ترگمان]گرگ‌ها در گروه‌هایی که به عنوان گروه شناخته می‌شوند شکار می‌کنند
[ترجمه گوگل]گرگهای شکار در گروه های شناخته شده به عنوان بسته
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In military parlance this is known as a fast retreat.
[ترجمه ترگمان]در زبان نظامی، این به عنوان یک عقب‌نشینی سریع شناخته می‌شود
[ترجمه گوگل]در پارلمان نظامی این به عنوان یک عقب نشینی سریع شناخته می شود
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه known as به انگلیسی

known as
• everyone knows this person to be
also known as
• a.k.a., also using the name, also going by the name of
came to be known as
• was given the nickname of, was well-known as-

known as را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کاربر آبادیس
به عنوان ... شناخته میشود
معروف به
شناخته شده به عنوان
فرهاد
شهرت
محدثه فرومدی
موسوم به، مشهور به، با نام، به نام
مهدی
شناخته شده
Faramankhodabakhshi
کاربر رسانه ای خبری
Amirhossein
سرپناه حیوانات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی known as مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )