برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1289 100 1

LC


مخفف: ناوچه‌ی نفر پیاده کن

بررسی کلمه LC

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "lowercase."

واژه LC در جمله های نمونه

1. The dissertation also studies the LC series resonance circuit of the fluorescent lamp in theory, analyzes the reason that the fluorescent lamp can be triggered.
[ترجمه ترگمان]این رساله همچنین به بررسی مدار رزونانس سری LC در لامپ فلورسنت در تئوری می‌پردازد، و دلیل آن را تجزیه و تحلیل می‌کند که لامپ فلورسنت را می توان راه‌اندازی کرد
[ترجمه گوگل]در این پایان نامه نیز تئوری رزونانس سری لنزهای سری لامپ فلورسنت را بررسی می کند، دلیل اینکه چراغ لامپ فلورسنت باعث می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Liquid chromatography (LC) is one of the most effective way to separate and purify biopolymer, and also a powerful tool to be used for protein refolding.
[ترجمه ترگمان]کروماتوگرافی مایع (LC)یکی از موثرترین راه‌ها برای جداسازی و تصفیه biopolymer و نیز یک ابزار قدرتمند برای استفاده برای refolding پروتیین است
[ترجمه گوگل]کروماتوگرافی مایع (LC) یکی از مؤثرترین روش برای جداسازی و پاکسازی پلیمرهای زیستی و همچنین ابزار قدرتمندی است که برای بازسازی پروتئین استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The capacitance change of LC 4 after anodizing in CH COOH solutions could be divided three stages.
[ترجمه ترگمان]تغییر ظرفیت of ۴ بعد از anodizing در محلول‌های COOH CH، می‌تواند به سه مرحله تقسیم شود
[ترجمه گوگل]تغییر ظرفیت LC 4 پس از آنالیز در راه حل های CH COO ...

مخفف LC

LC
عبارت کامل: Liquid Crystal
موضوع: علمی
کریستال مایع با اینکه مایعات معمولاً همسانگرد (ایزوتروپ) هستند، حدود ۲۰۰ ماده شناخته شده اند که در حالت مایع و در دماهایی بالاتر از دمای ذوبشان خواص ناهمسانگرد دارند. معمولاً به این مواد کریستال ها(بلورها)ی مایع گفته می شود.

معنی LC در دیکشنری تخصصی

LC
[برق و الکترونیک] inductance - capacitance-القا کنایی - ظرفیت ( ال - سی ) مداری که توسط عناصر پیچک و خازن دارای ویژگیهای القا کنایی و ظر فیت است .
[مهندسی گاز] تنظیم کننده سطح
[خودرو] مقدار غلظت به ppm
[صنعت] گشایش اعتبار
[برق و الکترونیک] حاصلضرب « ال سی» حاصلضرب مقدار القا کنایی « ال» بر حسب هانری در مقدار ظرفیت « سی» بر حسب فاراد .

LC را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
اعتبارات اسنادی
Letter of Credit

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lc
کلمه : LC
املای فارسی : لک
اشتباه تایپی : مز
عکس LC : در گوگل

آیا معنی LC مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )