برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1288 100 1

Licensor

/ˈlaɪsənsər/ /ˈlaɪsənsə/

licenser پروانه دهنده

واژه Licensor در جمله های نمونه

1. For example, a licensor could ask for reciprocity -- that a licensee must provide the software according to the same terms it agreed to -- and still remain open source software.
[ترجمه ترگمان]به عنوان مثال، یک licensor می‌تواند برای عمل متقابل درخواست کند - - که یک licensee باید طبق همان شرایطی که توافق کرده‌است، نرم‌افزار را فراهم کند - - و هنوز هم نرم‌افزار منبع باز باقی می‌ماند
[ترجمه گوگل]برای مثال، یک گواهینامه مجوز میتواند از تقاضای تقاضا درخواست کند - یک مجوز باید نرم افزار را با همان شرایطی که موافقت کرده است ارائه دهد و همچنان نرم افزار منبع باز باقی بماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If money is part of the consideration, a licensor can ask for a one-time payment, or royalty, or a combination of the two.
[ترجمه ترگمان]اگر پول بخشی از این حساب باشد، a می‌تواند درخواست پرداخت یک زمان، یا خانواده سلطنتی، یا ترکیبی از این دو را بکند
[ترجمه گوگل]اگر پول بخشی از در نظر گرفتن باشد، یک گواهینامه مجاز می تواند یک بار پرداخت، یا حق امتیاز یا یک ترکیب دو را درخواست کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. All these intentions are affirmative; none prevents the licensor or licensee from imposing additional terms.
[ترجمه ترگمان]همه این مقاصد مثبت هستند؛ هیچ کدام از the یا licensee از تحمیل واژه‌های اضافی منع نشده اند
[ترجمه گوگل] ...

معنی کلمه Licensor به انگلیسی

licensor
• one who licenses, one who gives official permission

Licensor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
اعطا کننده امتیاز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی licensor
کلمه : licensor
املای فارسی : لیکنسر
اشتباه تایپی : مهزثدسخق
عکس licensor : در گوگل

آیا معنی Licensor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )