برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1319 100 1

lap up


1- شلپ شلپ خوردن، قلپ قلپ خوردن 2- (عامیانه) با حرص و ولع خوردن 3- (عامیانه) با شوق و ذوق پذیرفتن 4- به آسانی باورکردن

واژه lap up در جمله های نمونه

1. Their audience will lap up whatever they throw at them.
[ترجمه ترگمان]مخاطبین آن‌ها هر چیزی که به آن‌ها پرتاب می‌کنند را دامن خواهند زد
[ترجمه گوگل]مخاطبان آنها هر آنچه را که در آنها پرتاب می کنند پائین می آورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The cat began to lap up the milk.
[ترجمه ترگمان]گربه شروع به دامن زدن به شیر کرد
[ترجمه گوگل]گربه شروع به شستن شیر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Ice cream is one food that most kids lap up without hesitation.
[ترجمه ترگمان]بستنی تنها غذایی است که اغلب بچه‌ها بدون تردید دامن می‌زنند
[ترجمه گوگل]بستنی یک غذای است که اکثر بچه ها بدون تردید می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I began to lap up the milk happily, my tail swishing from side to side.
[ترجمه ترگمان]با خوشحالی شیر را بغل کردم، دمش به طرف دیگر تاب می‌خورد
[ترجمه گوگل]من شستن شیر را با خوشحالی شروع کردم، دم خود را از طرف به طرف در می آورد
[ترجمه شما] ...

lap up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
قدر دانی کردن،سپاسگزاری کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lap up
کلمه : lap up
املای فارسی : لاپ آاپ
اشتباه تایپی : مشح عح
عکس lap up : در گوگل

آیا معنی lap up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )