برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1274 100 1

Matter of course

/ˈmætərəvˈkɔːrs/ /ˈmætərəvkɔːs/

معنی: نتیجه منطقی، چیز عادی یا طبیعی
معانی دیگر: چیز طبیعی یا قابل انتظار یا معمولی، منتظره، عادی، مترقبه، بدیهی

بررسی کلمه Matter of course

اسم ( noun )
• : تعریف: an event that is logically or naturally expected to occur.

- Given her high grades, her acceptance into medical school was a matter of course.
[ترجمه ترگمان] با توجه به نمرات بالا او، پذیرش او در مدرسه پزشکی مسئله‌ای بود
[ترجمه گوگل] با توجه به نمرات بالا، پذیرش او به دانشکده پزشکی موضوع اصلی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
(1) تعریف: occurring in the normal or logical course of events; inevitable; routine.

(2) تعریف: accepting or reacting to events calmly and naturally.

واژه Matter of course در جمله های نمونه

1. a matter-of-course event
یک رویداد مترقبه

2. We will contact your former employer as a matter of course.
[ترجمه ترگمان]ما با کارفرمای سابق خود به عنوان یک مساله دیگر تماس خواهیم گرفت
[ترجمه گوگل]ما به طور طبیعی با کارفرمای سابق خود تماس خواهیم گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As a matter of course, he was elected monitor.
[ترجمه ترگمان]به عنوان یک موضوع، او به عنوان ناظر انتخاب شد
[ترجمه گوگل]به عنوان یک موضوع، او به عنوان نظارت انتخاب شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We always check people's addresses as a matter of course.
[ترجمه ترگمان]ما همیشه آدرس مردم رو به عنوان یه مساله بررسی می‌کنیم
[ترجمه گوگل]ما همیشه آدرس های مردم را به عنوان یک موضوع بررسی می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Safety precautions are observed as a matter of course.
[ترجمه ترگمان]اقدامات احتیاطی ایمنی به عنوان یک مساله در ...

مترادف Matter of course

نتیجه منطقی (اسم)
consequence , consecution , matter of course
چیز عادی یا طبیعی (اسم)
matter of course

معنی عبارات مرتبط با Matter of course به فارسی

طبق روال معمول، طبیعتا، خود به خود

معنی کلمه Matter of course به انگلیسی

matter of course
• usual activity, common occurrence, everyday action
as a matter of course
• something which is obvious, something to be expected

Matter of course را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
طبیعی و منطقی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی matter of course
کلمه : matter of course
املای فارسی : متر اوف کرس
اشتباه تایپی : ئشففثق خب زخعقسث
عکس matter of course : در گوگل

آیا معنی Matter of course مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )