انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 893 100 1

بررسی کلمه magnetosphere

اسم ( noun )
• : تعریف: a region between five hundred and several thousand miles above the earth's surface, in which charged particles are trapped by the earth's magnetic field.

واژه magnetosphere در جمله های نمونه

1. In order for a planet to possess a magnetosphere it need not have an internal magnetic dipole moment.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای اینکه یک سیاره دارای یک magnetosphere باشد، نیازی به گشتاور دو قطبی مغناطیسی داخلی ندارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای اینکه یک سیاره دارای مگنتوسفر باشد، نیازی به یک لحظه دو قطبی مغناطیسی نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. However, the net energy transfer between the magnetosphere and the upper atmosphere is downwards.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال، انتقال انرژی خالص بین the و جو بالایی پایین است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این حال، انتقال انرژی خالص بین مگنتوسفر و اتمسفر بالا پایین است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The magnetosphere did not show a missing S Pole, and no significant quakes ensued.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]magnetosphere یک لهستانی گم‌شده را نشان نداد و هیچ زمین‌لرزه مهمی روی نداد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مگنتوسفر یک قطب S گمشده را نشان نداد و هیچ زلزله قابل توجهی روی داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Saturn's magnetosphere —the region dominated by the planet's magnetic field—is much quieter than Jupiter's, which causes radio noise that is easily detectable from Earth.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سیاره زحل - منطقه‌ای که در میدان مغناطیسی کره زمین قرار دارد - بسیار ساکت‌تر از مشتری است، که باعث ایجاد نویز رادیویی می‌شود که به راحتی قابل‌تشخیص از زمین است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Magnetosphere زحل - منطقه تحت سلطه میدان مغناطیسی سیاره - بسیار ساکت تر از مشتری است، که موجب ایجاد سر و صدای رادیویی می شود که به راحتی قابل شناسایی از زمین است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. This animation shows a conceptual sketch of Mercury's magnetosphere at the time of the MESSENGER flyby.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این انیمیشن یک طرح مفهومی از magnetosphere عطارد را در زمان پرواز MESSENGER flyby نشان می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این انیمیشن یک طرح مفهومی مگنتوسفر جیوه را در زمان پرواز MESSENGER نشان می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. A three - dimensional model of the pulsar magnetosphere by Prof K . S . Cheng of HKU.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک مدل سه‌بعدی از مدل pulsar magnetosphere توسط پروفسور K اس چنگ of
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک مدل سه بعدی از مغناطسپس پالس توسط پروفسور K S چنگ HKU
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The earth's magnetosphere is at once protective and dangerous.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زمین earth در حال محافظت و خطرناک است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Magnetosphere زمین در یک زمان محافظ و خطرناک است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. We use a three dimensional pulsar magnetosphere model to study the geometry of outer magnetospheric gaps.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما از یک مدل سه‌بعدی pulsar برای مطالعه هندسه درزه‌ای فضای بیرونی استفاده می‌کنیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما از یک مدل مغناطیس پالس سه بعدی برای مطالعه هندسه شکاف های مغناطیس بیرونی استفاده می کنیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Cosmic-rays can also eject atoms, ions and electrons from matter in the magnetosphere.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اشعه‌های کیهانی هم چنین می‌توانند اتم‌ها، یون‌ها و الکترون‌ها را از ماده در the بیرون کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پرتوهای کیهانی همچنین می توانند اتمها، یونها و الکترونها را از ماده در مغناطیسفرفریم حذف کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. However, if a cosmic-ray particle collides with matter inside the magnetosphere neutrons can be ejected from the atoms in the matter.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال، اگر یک ذره اشعه کیهانی با ماده درون نوترون برخورد کند، نوترون‌ها را می توان از اتم‌های این ماده بیرون کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این حال، اگر یک ذره ی کیهانی با ماده درون نوترون های مغناطیسی برخورد شود، می تواند از اتم ها در ماده خارج شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. These studies help us to understand the coupling between magnetosphere and ionosphere, and complex natural phenomena such as the aurora.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مطالعات به ما کمک می‌کنند تا کوپلینگ بین magnetosphere و ionosphere و پدیده‌های طبیعی پیچیده مانند the را درک کنیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مطالعات به ما کمک می کند تا ارتباط بین مگنتوسفر و یونوسفر و پدیده های پیچیده طبیعی مانند آئورورا را درک کنیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Alternatively, it could be heated by energetic ions and electrons from the magnetosphere or by some unknown uv absorber.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به همین ترتیب، می توان آن را با یون‌های پر انرژی و الکترون‌ها از the یا توسط یک جذب‌کننده نور فرابنفش، گرم کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به جای آن، می توان آن را توسط یون های پر انرژی و الکترون ها از مغناطیسفر یا با برخی از جاذب های ناشناخته uv ​​گرم کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The ionization is produced by solar uv radiation and by energetic ions and electrons from the magnetosphere.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یونیزاسیون توسط اشعه خورشید uv و بوسیله یون‌ها و الکترون‌های پرانرژی از the تولید می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یونیزاسیون بوسیله اشعه یووی یونی تولید می شود و توسط یون های پر انرژی و الکترون ها از مغناطیسفر
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Surface magnetization or an ionosphere can also provide a magnetosphere.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مغناطیس سازی سطحی و یا یک ionosphere می‌توانند یک magnetosphere را فراهم کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مغناطش سطحی یا یونوسفر نیز می تواند یک مگنتوسفر را فراهم کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی magnetosphere در دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] کره ی مغناطیسی ؛مگنتوسفر ناحیه ای که تا ارتفاع چند برابر شعاع زمین تا بالای سطح زمین گسترش می یابد . این ناحیه با میدان مغناطیسی زمین ایجاد می شود و شامل کمربند تابش ون آلن است .این ناحیه از ذرات به دام افتاده که بیشتر الکترون و پروتون هستند ، تشکیل می شود که خطوط مغناطیسی از یک قطب تا قطب دیگر دنبال می کنند.
[زمین شناسی] مغناطیس سپهر، مغناطیس کره
[معدن] ماگنتوسفر (زمین شناسی فیزیکی)

معنی کلمه magnetosphere به انگلیسی

magnetosphere
• magnetic field that surrounds a planet

magnetosphere را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی magnetosphere

محمدرضا فیروزجایی ٠٨:٤٤ - ١٣٩٧/١١/١٧
مغناطیس‌کره
|

ebitaheri@gmail.com ١٠:٢٨ - ١٣٩٧/١١/١٧
مغناط‌سپهر
|

محمدرضا فیروزجایی ١١:٢٠ - ١٣٩٧/١١/١٧
�میدان جاذبه‌ی سیاره� اشتباه است. باید به �میدان مغناطیسی سیاره که ذرات باردار در آن به دام می‌افتند� تغییر پیدا کند
|

پیشنهاد شما درباره معنی magnetosphereنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

SsMoein > آرتوش
هادی ملک > Hellishly hot
sara > clean the stable
آرنیکا > Case
HENGAME > فصل
HENGAME > گل
علی شیرزادی > کاید
آرنیکا > markers

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

توضیحات دیگر

معنی magnetosphere
کلمه : Magnetosphere
املای فارسی : مگنتسفر
اشتباه تایپی : ئشلدثفخسحاثقث
عکس Magnetosphere : در گوگل


آیا معنی magnetosphere مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )