برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1326 100 1

major party

/ˈmeɪdʒərˈpɑːrti/ /ˈmeɪdʒəˈpɑːti/

معنی: حزب سیاسی پیرو در انتخابات، حزب اکثریت

مترادف major party

حزب سیاسی پیرو در انتخابات (اسم)
major party
حزب اکثریت (اسم)
major party

major party را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی major party
کلمه : major party
املای فارسی : ماژور پرتی
اشتباه تایپی : ئشتخق حشقفغ
عکس major party : در گوگل

آیا معنی major party مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )