انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 891 100 1

melodrama

تلفظ melodrama
تلفظ melodrama به آمریکایی/ˈmeləˌdrɑːmə/ تلفظ melodrama به انگلیسی/ˈmelədrɑːmə/

معنی: عشق خوش فرجام
معانی دیگر: (در اصل) نمایش عاشقانه و هیجان انگیز که در آن آواز هم می خواندند و برخی صحنه ها موسیقی هم داشت، (نمایش و فیلم و غیره: دارای کشمکش و تنش های غلوآمیز و احساسات شدید و شخصیت های یکنواخت) ملودرام، نمایش توام با موسیقی واواز که پایانی خوش داشته باشد

بررسی کلمه melodrama

اسم ( noun )
(1) تعریف: a drama, or type of drama, characterized by exaggeration in the writing, production, and acting, and including much suspense and sentimentality.

- Many of the hospital patients spend their time watching melodramas on TV.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] بسیاری از بیماران بیمارستان وقت خود را صرف تماشای تلویزیون در تلویزیون می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] بسیاری از بیماران بیمارستان وقت خود را صرف تماشای ملودرام در تلویزیون می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- Daytime television dramas, often called "soap operas," tend to be considered melodrama.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] نمایش‌های روزانه که اغلب به نام \"سریال‌های عامه‌پسند\" خوانده می‌شوند، نمایش melodrama در نظر گرفته می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] درام های تلویزیونی روزانه، که اغلب به نام 'اپراهای صابون' هستند، به عنوان ملودرام در نظر گرفته می شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: behavior or events, in reality or fiction, with similarly exaggerated features or effects.

- Whereas our divorce was a relatively calm and undramatic affair, theirs was a bitter melodrama.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] در حالی که طلاق ما یک رابطه نسبتا آرام و undramatic بود، نمایش آن‌ها یک نمایش melodrama تلخ بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] در حالی که طلاق ما یک روابط نسبتا آرام و بی رحم بود، آنها ملودرام تلخ بودند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- Although my English professor looks down on them, I admit that I enjoy novels with a lot of melodrama.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] اگر چه استاد انگلیسی من به آن‌ها نگاه می‌کند، من تصدیق می‌کنم که من از رمان لذت می‌برم با یک عالمه نمایش ملودرام
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] اگرچه پروفسور انگلیسی من به آنها نگاه می کند، اعتراف می کنم که از رمان های زیادی با ملودرام لذت می برم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه melodrama در جمله های نمونه

1. Come on, there's no need for all this melodrama.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بس کن دیگه، هیچ نیازی به این نمایش ملودرام نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بیا، برای این همه ملودرام نیازی نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The action slips from comedy to melodrama and finally to tragedy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این عمل از کمدی به melodrama و در نهایت به تراژدی ختم می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این عمل از کمدی تا ملودرام و در نهایت به تراژدی رسیده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. I love Victorian melodrama.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من عشق دوران ویکتوریا رو دوست دارم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من ملودرام ویکتوریا را دوست دارم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The movie is nothing but a drippy melodrama.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این فیلم چیزی نیست جز یک نمایش بارانی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این فیلم چیزی جز یک ملودرام جابجایی نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Her love of melodrama meant that any small problem became a crisis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]عشق او به نمایش ملودرام به این معنا بود که هر مشکل کوچک یک بحران شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]عشق او به ملودرام به این معنی بود که هر مشکل کوچک به یک بحران تبدیل شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. We really don't need all this ridiculous melodrama!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما واقعا به این نمایش مضحک نیازی نداریم!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما واقعا به این همه ملودرام مسخره نیاز نداریم!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Instead of tragedy, we got melodrama.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به جای تراژدی، نمایش ملودرام دریافت کردیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به جای تراژدی، ما ملودرام گرفتیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The film is flawed by moments of melodrama and sentimentality.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این فیلم در لحظات of و احساساتی معیوب است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این فیلم با لحظات ملودرام و احساسات ناقص مواجه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. A dark and empty passage mocked his melodrama.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]راهرو تاریک و خالی melodrama را مسخره می‌کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک قسمت تاریک و خالی، ملودرام خود را گول زد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Recounted with even a trace of melodrama, this story would read like a soap opera.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با وجود این داستان، این داستان مثل یک اپرای صابون خوانده می‌شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]حتی با یک ردی از ملودرام، این داستان مانند اپرا صابون خوانده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. In theory, a star-driven period melodrama with top-notch production values should have been an attractive proposition for distributors.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در تیوری، یک melodrama دوره star با مقادیر تولید با درجه بالا باید یک پیشنهاد جذاب برای توزیع کنندگان باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در تئوری، ملودرام دوره ای با ستارگانی با مقادیر بالای تولید باید یک گزاره جذاب برای توزیع کنندگان باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. He was behaving like a character in a Victorian melodrama.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او مثل یک نمایشنامه در دوران کودکی دوران کودکی رفتار می‌کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او مانند شخصیتی در ملودرام ویکتوریا رفتار کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The video was seven minutes of high camp and melodrama.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این ویدیو هفت دقیقه از اردوگاه عالی و melodrama بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این ویدئو هفت دقیقه از اردوگاه بالا و ملودرام بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Penhaligon's story has all the ingredients of a Victorian melodrama.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]داستان Penhaligon همه اجزا یک نمایش melodrama ویکتوریایی را دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]داستان Penhaligon دارای تمام ترکیبات ملودرام ویکتوریا است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف melodrama

عشق خوش فرجام (اسم)
melodrama

معنی melodrama در دیکشنری تخصصی

[سینما] ملودرام

معنی کلمه melodrama به انگلیسی

melodrama
• emotionally exaggerated dramatic form; sentimental or sensationalized play
• a melodrama is a story or play in which there are a lot of exciting or sad events and in which people's emotions are very exaggerated.
cheap melodrama
• vulgar theatrics, vulgar drama

melodrama را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی melodrama

Azad ٢٢:٠٩ - ١٣٩٧/٠٥/٠٦
عشق خوش فرجام
|

خورشيدوند ١٩:٥٨ - ١٣٩٨/٠١/٠٦
عشق خوش فرجام با حس آرامش بخشي و روندعشق شاد وپايدار صميميت خونگرمي بامحبت قلبي aphrodite الهه عشق و زيبايي
|

ebitaheri@gmail.com ١٠:٣٣ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥
نمایش آهنگین ، نمایش آوازی آهنگی

نمایش عاشقانه آهنگین ، نمایش عاشقانه آوازی آهنگی
|

پیشنهاد شما درباره معنی melodramaنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی melodrama
کلمه : melodrama
املای فارسی : ملدرما
اشتباه تایپی : ئثمخیقشئش
عکس melodrama : در گوگل


آیا معنی melodrama مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )