برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1316 100 1

microcosm

/ˈmaɪkroʊkɒzəm/ /ˈmaɪkrəʊkɒzəm/

معنی: بدن، عالم صغیر، جهان کوچک
معانی دیگر: خرد جهان، عالم صغیر (در برابر: کلان جهان macrocosm)

واژه microcosm در جمله های نمونه

1. the microcosm of the atom is comparable to the macrocosm that is the universe
خرد جهان اتم با کلان جهان کائنات تشابه دارد.

2. Man is a microcosm of the whole of mankind.
[ترجمه ترگمان]انسان نمونه‌ای از همه نوع بشر است
[ترجمه گوگل]انسان یک میکروکوزم کل بشر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. New York's mix of people is a microcosm of America.
[ترجمه ترگمان]شهر نیویورک از مردم جهان کوچکی از آمریکا است
[ترجمه گوگل]ترکیبی از مردم نیویورک یک میکروکومن آمریکا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The audience was selected to create a microcosm of American society.
[ترجمه ترگمان]مخاطب برای ایجاد یک عالم صغیر از جامعه آمریکایی انتخاب شد
[ترجمه گوگل]مخاطبان برای ایجاد یک میکروکوم جامعه آمریکایی انتخاب شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The developments in this town represent in microcosm what is happening in the country as a whole.
[ترجمه ترگمان]پیشرف ...

مترادف microcosm

بدن (اسم)
frame , body , microcosm , corporality
عالم صغیر (اسم)
microcosm
جهان کوچک (اسم)
microcosm

معنی کلمه microcosm به انگلیسی

microcosm
• small world; small individual community; miniature of the world or universe
• a place or event that is a microcosm of a larger one has all the main features of the larger one and seems like a smaller version of it.

microcosm را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
New York’s mix of people is a microcosm of America
جامعه‌ی مختلط نیویورک یه نمونه از کل آمریکا رو به نمایش میذاره
نصرالهی
ریز اقلیم
یوسف صابری
عالم اضعر در برابر عالم اکبر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی microcosm
کلمه : microcosm
املای فارسی : میکرکسم
اشتباه تایپی : ئهزقخزخسئ
عکس microcosm : در گوگل

آیا معنی microcosm مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )