برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1277 100 1

misdirect

/ˌmɪsdɪˈrekt/ /ˌmɪsdɪˈrekt/

معنی: گمراه کردن، راهنمایی غلط کردن
معانی دیگر: سومدیریت داشتن، بد رهبری کردن، (ضربه یا گلوله و غیره) عوضی هدف گیری کردن، (نامه و غیره) عوضی نشانی نوشتن، به آدرس عوضی فرستادن

واژه misdirect در جمله های نمونه

1. The letter was misdirected to our old address.
[ترجمه ترگمان]این نامه به هیچ وجه با آدرس قدیمی ما مطابقت نداشت
[ترجمه گوگل]نامه به آدرس قدیمی ما اشتباه گرفته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. My luggage was misdirected to a different airport.
[ترجمه ترگمان]چمدان من به طرف یک فرودگاه دیگر پرت شده بود
[ترجمه گوگل]توشه من به یک فرودگاه متفاوت اشتباه گرفته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Your talents are misdirected study music, not maths!
[ترجمه ترگمان]استعدادهای شما به طور بی‌هدف موسیقی را مطالعه می‌کنند، نه اصول ریاضی!
[ترجمه گوگل]استعدادهای شما موسیقی مورد مطالعه قرار می گیرند، نه ریاضی!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Several passengers were misdirected to the wrong airport.
[ترجمه ترگمان]چند مسافر به سمت فرودگاه اشتباهی حرکت کردند
[ترجمه گوگل]چندین مسافر به فرودگاه اشتباه هدایت شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف misdirect

گمراه کردن (فعل)
jape , seduce , mislead , misguide , misdirect , misinform
راهنمایی غلط کردن (فعل)
misdirect

معنی کلمه misdirect به انگلیسی

misdirect
• direct incorrectly; lead astray; misinstruct; mislead; misguide
• if someone's energy or qualities are misdirected, they are used wrongly or inappropriately; a formal use.
• if you misdirect someone, you send them to the wrong place.

misdirect را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh-Arya
جهت گیری اشتباه کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی misdirect
کلمه : misdirect
املای فارسی : میسدیرکت
اشتباه تایپی : ئهسیهقثزف
عکس misdirect : در گوگل

آیا معنی misdirect مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )