برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1281 100 1

mistake

/ˌmɪˈsteɪk/ /mɪˈsteɪk/

معنی: غلط، اشتباه، سهو، خطا، خبط، بد شانسی، خبط کردن، درست نفهمیدن، اشتباه کردن، سهو کردن، خطا کردن
معانی دیگر: لغزش، اشکوخ، رمژک، لغزش کردن، سوتفاهم، عوضی گرفتن، (چیزی را) با چیز دیگر اشتباه گرفتن

واژه mistake در جمله های نمونه

1. don't mistake my meaning; i didn't mean to offend you
در برداشت منظورم اشتباه نفرمایید نمی خواستم موجب رنجش شما بشوم.

2. his mistake abashed him
اشتباهش او را شرمسار کرد.

3. his mistake was to engulf himself in a political mire
اشتباه او این بود که خود را در یک منجلاب سیاسی غوطه ور کرد.

4. the mistake was fathered on him
اشتباه را به گردن او انداختند.

5. this mistake will cost you
این اشتباه برایت گران تمام خواهد شد.

6. by mistake
اشتباها،سهوا

7. a colossal mistake
اشتباه بسیار بزرگ

8. a fatal mistake
اشتباه مرگبار

9. a foolish mistake
اشتباه احمقانه

10. a ghastly mistake
اشتباه عظیم

11. a glaring mistake
اشتباه لپی

12. a gross mistake
اشتباه فاحش

13. a slight mistake
اشتباه کم اهمیت

14. an inadvertent mistake
...

مترادف mistake

غلط (اسم)
aberration , error , mistake , fallacy , illusion , errancy , delusion , inaccuracy , vagrancy , misbelief
اشتباه (اسم)
slip , error , mistake , errancy , blame , wrong , fault , flounder , fumble , gaffe , boo , inaccuracy , snafu , misgiving , mix-up
سهو (اسم)
slip , error , mistake , wrong , blunder , oversight , inadvertence , omission , inadvertency , miscue
خطا (اسم)
slip , error , mistake , transgression , lapse , fault , miss , sin , blunder , miscue , misfeasance
خبط (اسم)
dereliction , error , mistake , rascality , blunder , boner , gaffe
بد شانسی (اسم)
mistake , failure , misfortune , ill luck , contretemps , mischance
خبط کردن (فعل)
mistake , fluff
درست نفهمیدن (فعل)
mistake , misapprehend , misunderstand , misconceive
اشتباه کردن (فعل)
slip , mistake , miscarry , fluff , miss , fumble , blunder , gaffe , hallucinate , slip up , miscue
سهو کردن (فعل)
mistake , blunder , make an error , make a mistake
خطا کردن (فعل)
mistake , overshoot , miss , sin , make an error , bungle , goof , err

معنی عبارات مرتبط با mistake به فارسی

(عامیانه) قطعی، حتما، بدون شک، ردخور ندارد، البته
با پست، از طریق پست، اشتباها، سهوا
دستم خط خورد
درست سخن مرادریابید، خوب به بینیدچه میگویم

معنی mistake در دیکشنری تخصصی

mistake
[عمران و معماری] خطا
[کامپیوتر] اشتباه ، خطا .
[حقوق] اشتباه، سهو، خطا
[ریاضیات] اشتباه
[حقوق] نظریه اشتباه موضوعی (اشتباه در موضوع عقد یا معامله)
[حقوق] اشتباه حکمی
[حقوق] اشتباه مشترک (طرفین در ضمن انعقاد قرارداد)، اشتباه متقابل

معنی کلمه mistake به انگلیسی

mistake
• blunder, fault; error
• make an error, be wrong; misinterpret, misunderstand; confuse
• if you make a mistake, you do something which you did not intend to do, or which produces a result that you do not want.
• if you mistake one person or thing for another, you wrongly think that they are the other person or thing.
• if you mistake something such as a name or address, you are wrong about it.
• see also mistaken, mistook.
• if you do something which you did not intend to do, you can say that you did it by mistake.
• if you say there is no mistaking something, you mean that you cannot fail to recognize or understand it.
mistake of law
• error in relating to the law
mistake one for
• mistake someone for someone else, wrongly identify someone
by mistake
• by error, by accident, erroneously
careless mistake
• stupid mistake, foolish error
correction of a mistake
• fixing an error
fatal mistake
• critical error, fateful error, decisive mistake, deadly or lethal error
grand mistake
• big mistake, terrible mistake
gross mistake
• big mistake, terrible mistake
it's my mistake
• excuse me i made a mistake
made a fatal mistake
• made a mistake that cannot be corrected
made a mistake
• made an error, was wrong, erred
make a mistake
• err, blunder
make no mistake
• (expression used to clarify a ...

mistake را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

طناز
کارزشت
هليا
غلط كردن
جواد سعیدخواه
اشتباه واقعی ( متون حقوقی)
mahdi
خطا
p
خطا-بد-کار بد
Ghazal
اشتباه کردن
خورشيدوند
I love him with love of heart
� I made a mistake in the moment of emotion
من او را با عشق به قلب دوست دارم
من در لحظه احساسات اشتباه کردم
�forgive me ، من را ببخش
You are my only love تو تنها عشق من هستي
Sorry
Shr sahrayii
جا گذاشتن
Hossei
اشتباه
يار دلواري
It doesn't fit my mood
You're making a big mistake in your own right
با روحیه ی من سازگار نیست
اشتباه بزرگی در حق خودت میکنی
محدثه فرومدی
guardians mistaking Chinese supply as eradicating economic cycles :
متولیانی که عرضه چین را به اشتباه ریشه‌کن‌کننده چرخه‌های اقتصادی می‌دانند
tinabailari
اشتباه ، خطا
I think you made a mistake
تصور میکنم شما اشتباه کردید🧸

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mistake
کلمه : mistake
املای فارسی : میستک
اشتباه تایپی : ئهسفشنث
عکس mistake : در گوگل

آیا معنی mistake مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )